CBOS zapytał Polaków o poszczególne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, określaną jako "piątka dla zwierząt". Badanie zostało przeprowadzone w ostatnich dniach września i pierwszej dekadzie października, czyli po tym, jak nowela została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu.

Każde z rozwiązań, o które pytano, spotyka się z aprobatą przeważającej części Polaków.

Najmniej zróżnicowane są opinie o zwiększeniu kontroli schronisk dla zwierząt, polegającym na częstszych niż dotychczas kontrolach i nadaniu inspekcji weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów za trzymanie zwierząt w złych warunkach oraz zwiększeniu uprawnień organizacji społecznych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwieniu asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt. Obie te propozycje cieszą się poparciem znacznej większości ankietowanych (odpowiednio 91 proc. i 80 proc.), przy niewielkim sprzeciwie (odpowiednio 5 proc. i 13 proc.).

74 proc. badanych opowiada się za zakazem stałego trzymania zwierząt na uwięzi oraz tymczasowego trzymania ich na uwięzi krótszej niż 6 m i powierzchni mniejszej niż 20 m2, natomiast 20 proc. jest temu przeciwna.

Prawo zakazujące wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, np. w cyrku, popiera 69 proc. respondentów, a 24 proc. wyraża dezaprobatę.

63 proc. ankietowanych popiera zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (z wyjątkiem tzw. uboju rytualnego na potrzeby lokalnych związków religijnych), natomiast 24 proc. go kwestionuje.

Najbardziej zróżnicowane jest nastawienie do zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, za którym opowiada się blisko 59 proc. badanych, a przeciw - 31 proc.

Przeciętny badany opowiada się za ponad czterema z sześciu powyższych rozwiązań. 3 proc. respondentów nie aprobuje żadnego z nich, natomiast 38 proc. popiera wszystkie.

CBOS przypomina, że o niektóre rozwiązania pytano już w 2018 r., kiedy PiS po raz pierwszy próbowało znowelizować ustawę o ochronie zwierząt, co jednak nie doszło wtedy do skutku. Od tego czasu wzrosło poparcie dla przepisów zakazujących wykorzystywania zwierząt w cyrkach (o 20 pkt. proc.) i trzymania psów na uwięzi (o 9 pkt. proc), natomiast zmniejszyła się aprobata odejścia od uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (o 13 pkt. proc.). Stosunek do zakazu hodowli zwierząt na futra jest taki sam, jak zarejestrowany dwa i pół roku temu.

Stosunek do przepisów mających poprawić sytuację zwierząt w Polsce różni się w zależności od społeczno-demograficznych i światopoglądowych cech badanych. Można ogólnie zauważyć, że znacznie większa wrażliwość na los zwierząt cechuje kobiety niż mężczyzn. - zaznacza CBOS

Najwyższe odsetki popierających wszystkie propozycje legislacyjne CBOS rejestruje wśród ankietowanych o poglądach lewicowych, popierających Lewicę, KO (a także - choć w mniejszym stopniu - Polskę 2050), nieuczestniczących w praktykach religijnych, a także wśród respondentów mających od 35 do 44 lat, kobiet, mieszkańców małych (poniżej 20 tys. ludności) i największych (co najmniej półmilionowych) miast, badanych najlepiej wykształconych, pracowników administracyjno-biurowych i pracowników usług oraz respondentów zatrudnionych w instytucjach publicznych.

Z kolei najwyższy poziom sprzeciwu charakteryzuje przede wszystkich rolników (czy - szerzej - osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych) oraz potencjalnych wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość, a także osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne.

Wyższe niż przeciętnie odsetki niepopierających żadnej z proponowanych zmian rejestrujemy także wśród zwolenników PSL - Koalicji Polskiej, prywatnych przedsiębiorców, respondentów najsłabiej wykształconych i wśród mężczyzn.

70 proc. badanych uważa, że jeśli zostanie wprowadzony zakaz hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, fermy powinny mieć więcej czasu na zakończenie działalności. Za jej jak najszybszym zaprzestaniem opowiada się 23 proc.

Przekonanie o tym, że właściciele ferm futrzarskich powinni mieć więcej czasu na zakończenie działalności, przeważa niezależnie od stosunku badanych do zakazu hodowli zwierząt na futra, z tym, że osoby, które ten zakaz popierają, częściej niż pozostali wyrażają opinię, że ich działalność należy zakończyć jak najszybciej, a ci, którzy są mu przeciwni, w większym stopniu opowiadają się za dłuższym vacatio legis.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. - CATI i 11,7 proc. - CAWI).