Zdaniem Związku Polskie Mięso, reprezentującego przemysł mięsny w Polsce, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (numer EW-020-248/20)1 przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS), przedstawiony 11 września 2020 roku, w zakresie wprowadzenia do ustawy ogólnego zakazu uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne z jednoczesnym ustanowieniem wyjątku dla związków religijnych działających w Polsce jest sprzeczna z polskim prawem i prawnie bezskuteczna ze względu na obowiązujący w tej materii wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz ekonomicznie szkodliwa.  

Obowiązujący stan prawny Trybunał 10 grudnia 2014 roku wyrokiem (Sygn. akt K 52/13)2 orzekł, że zakaz poddawania zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W związku z tym próba przywrócenia zakazu uboju religijnego w kwestii, która została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną jest działaniem bezprawnym i służy jedynie omijaniu prawa. Należy podkreślić, że przedstawiona przez Prawo i Sprawiedliwość propozycja w tym zakresie jest sprzeczna z postanowieniem art. 190. ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, który w art. 4 ust. 4 stanowi, że w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi ust. 1 nie mają zastosowania, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni. Inaczej mówiąc, dopuszczalność stosowania tzw. uboju na potrzeby religijne wynika z przepisu art. 91 ust. 3 Konstytucji.

W świetle gwarancji konstytucyjnych, przepisy Rozporządzenia 1099/2009, w tym art. 4 ust. 4, mają pierwszeństwo stosowania przed regulacjami ustawy o ochronie zwierząt. Takie stanowisko wyraził również w swoim uzasadnieniu do wyroku K 52/13 Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że „z dniem ogłoszenia wyroku w „Dzienniku Ustaw” dozwolone będzie poddawanie zwierząt ubojowi rytualnemu w uprawnionej rzeźni na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania”.

 Związek Polskie Mięso stoi ma stanowisku, że wszelkie propozycje wprowadzenia zakazu uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pomimo obowiązującego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mającego skutek opisany w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, są działaniem niezgodnym z prawem oraz mają na celu podważanie wiarygodności i pewności prawa, a szczególnie są naruszeniem normy art. 7 Konstytucji RP (legalizmu działań) oraz art. 83 Konstytucji RP (obowiązku przestrzegania prawa). Niedopuszczalnym jest również przyjęcie wąskiej regulacji polegającej na dopuszczeniu uboju religijnego jedynie dla związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie jej członków.

Jak zauważa Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso, propozycja przepisu zawężającego katalog podmiotów uprawnionych do dokonywania uboju religijnego jedynie do członków związków wyznaniowych stoi w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Należy podkreślić, że wyrok Trybunału był skutkiem wniosku złożonego przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim orzeczeniu Trybunał orzekł nie tylko naruszenie konstytucyjnych praw członków związku wyznaniowego, ale jasno z niego wynika, że przepisy Rozporządzenia 1099/2009 znajdują w całości bezpośrednie stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej, bez wyłączeń odnoszących się do stosowania tzw. uboju religijnego. Zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje przepis art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099/2009, zgodnie, z którym w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi ust. 1 (wyłączenia uboju religijnego) nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni.

Należy podkreślić, że Rozporządzenie 1099/2009 w art. 4 ust. 4 nie zakazuje uboju religijnego, a wymaga jedynie by był dokonywany w rzeźni. I te wymogi w Polsce są spełniane.

Jak podkreśla Związek Polskie Mięso, projektodawcy z PiS widać uważają, że zawężenie katalogu podmiotów uprawnionych jest zgodne z treścią art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099/2009. W rzeczywistości przyznanie uprawnienia jedynie członkom związków wyznaniowych stoi w sprzeczności z szerokim pojęciem użytym w ust. 4. Przepis ten nie określa katalogu osób, a jedynie stanowi o szczególnych metodach wymaganych przez obrzędy religijne. Szczególne metody, o których stanowi ust. 4 w produkcji mięsnej są uważane za szczególne wymogi technologiczne przy produkcji mięsa z wybranych zwierząt dla konkretnej grupy docelowej konsumentów, jaką są osoby przestrzegające zasad religijnych. Przepis ust. 4 jest wyrazem poszanowania praw człowieka przez unijnego prawodawcę dla osób wyznania mojżeszowego lub islamu, które to osoby licznie zamieszkują Unię Europejską.

Zdaniem ZPM, wąskie interpretowanie prawa zapisanego w art. 4 ust. 4 Rozporządzenie 1099/2009 skutkuje odebraniem praw człowieka i wolności obywatelskich oraz wolności gospodarczej, które są fundamentem Unii Europejskiej, której od 2004 roku Polska jest członkiem. Wąską interpretację swoim wyrokiem Trybunał Konstytucyjny odrzucił i podkreślił, że Rozporządzenie 1099/2009 ma zastosowanie wprost w polskim porządku prawnym. Za zachowaniem uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne przemawiają, nie tylko względy natury prawnej, ale również powody ekonomiczne. Należy podkreślić, że ubój wołowy i drobiowy na potrzeby religijne jest istotnym elementem napędzającym rozwój polskiego rolnictwa i sektora mięsnego, co zapewnia nam konkurencyjną pozycję na rynku UE oraz na rynkach pozaunijnych.