W niektórych środowiskach, także zootechnicznych, wciąż egzystuje fałszywy pogląd, że przestrzeganie zasad dobrostanu spowoduje spadek opłacalności chowu zwierząt. Dobre traktowanie zwierząt w gospodarstwie korzystnie wpływa na wyniki produkcyjne, stan zdrowia zwierząt, jakość uzyskiwanych surowców (np. mięsa), jak również wizerunek gospodarstwa. W konsekwencji pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego osobników.

Dobrostan zwierząt i jego znaczenie w UE

Unia Europejska dąży do poprawy jakości życia zwierząt poprzez ustanowione minimalne wymogi utrzymania dla poszczególnych gatunków. Promowanie dobrostanu zwierząt m.in. poprzez zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance) stanowi jeden z priorytetów UE, która ma obecnie jedne z najwyższych na świecie standardów w tym zakresie. System prawny nakłada na producentów w Unii Europejskiej oraz importerów spoza UE wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za stosowanie przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt na szczeblu krajowym. Stosowanie wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt wiąże się z zwiększonymi kosztami dla hodowców. Oszacowano, że koszty te wynoszą ok. 2 proc. wartości produkcji gospodarstwa. UE zachęca rolników (udziela wsparcia) do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. W roku bieżącym przeznaczone będzie na ten cel ze wspólnego budżetu ok. 1,4 mld euro w ramach nowego programu, tzw. dobrostan plus (...).