KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu.

Deklaracja strat (...) będzie przesłana przez KOWR listem poleconym do producentów drobiu, którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku prowadzili gospodarstwa:

- w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),

- które znajdowały się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz

- ponieśli z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

Deklarację strat (...) wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 roku w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na adres lokalizacji stada, którego dotyczy Deklaracja:

- bezpośrednio,

- listownie,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan (format PDF) na adresy e-mail poszczególnych OT KOWR, dostępne na stronie KOWR www.kowr.gov.pl/kontakt/adresy-e-mail.

Dodatkowe informacje w zakresie Deklaracji strat (…) można uzyskać w OT KOWR, dane kontaktowe dostępne są pod adresem www.kowr.gov.pl/kontakt oraz w Centrali KOWR pod adresem e-mail: sekretariat_dir@kowr.gov.pl, tel. 22 376 71 09.

Wypełnienie przedmiotowych Deklaracji nie jest właściwym wnioskiem o pomoc - zaznacza KOWR. 

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów drobiu, dotkniętych od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku, kryzysem spowodowanym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy zaangażowaniu podległych mu jednostek (...) podjął starania o możliwość uzyskania z Unii Europejskiej nadzwyczajnych środków wsparcia dla poszkodowanych w trakcie ww. kryzysu producentów drobiu - informuje Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Dyrektor Generalny KOWR.

Jak wyjaśnia, pozyskanie przedmiotowych środków wymaga od rządu polskiego złożenia do Komisji Europejskiej umotywowanego wniosku, który powinien zawierać precyzyjne oszacowanie strat w gospodarstwach utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną oraz udokumentowaną ocenę tych strat, sporządzoną na podstawie dowodów będących w posiadaniu producentów drobiu.

- Dane z ww. wypełnionych przez Państwa dokumentów posłużą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przygotowania wniosku do KE, o którym mowa powyżej, a przy tym zwrócą Państwa uwagę na konieczność zgromadzenia właściwych dokumentów potwierdzających straty. Proces ubiegania się o wsparcie, może być uruchomiony dopiero po dokonaniu akceptacji przez Komisję Europejską wniosku złożonego przez Polskę i ustanowieniu przez nią nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiu w Polsce - informuje Małgorzata Gośniowska-Kola.