Kilka dni temu Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz opublikowała list otwarty adresowany do Ministra Rolnictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Odnosił się on do propozycji zmian w krajowych programach zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów oraz kur niosek, ujętych w piśmie Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z dnia 14 lipca. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza nie pozostała obojętna na ostrą w tonie treść listu i również opublikowała swoje stanowisko odnosząc się do zarzutów stawianych przez KIPDiP.

Stanowisko Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

Zdaniem Izby proponowane zmiany są wysoce szkodliwe dla branży, ponieważ nie poprawiając efektywności zwalczania serotypów Salmonella spowodują wzrost kosztów dla hodowców. KIPDiP zaznaczyła również, że propozycje, na które powołał się GIW są stanowiskiem jedynie Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej wspieranej przez niektóre organizacje. W dalszej części listu KIPDiP zasugerowała, że inicjatywny KRD-IG „mogą nie leżeć w najlepszym interesie polskich rolników - producentów żywca i jaj”, ponieważ Rada reprezentuje w większości podmioty ubojowe i przetwórcze, często z dominującym udziałem kapitału zagranicznego.

– Istotne jest, aby wysiłek walki z problemem Salmonelli poniosła cała branża, a nie tylko jej część, czyli hodowcy. Pragniemy zwrócić uwagę, że do kontaminacji może dochodzić na późniejszych etapach produkcji drobiarskiej, w związku z tym trudno zrozumieć z jakiego powodu propozycje KRD - IG nie dotyczą w ogóle zakładów przetwórczych oraz ubojowych – podkreśliła KIPDiP.

Spór dotyczy również proponowanych zmian w zakresie podmiotów przeprowadzających badania laboratoryjne na obecność bakterii Salmonella. Izba stwierdziła, że powinna zostać utrzymana możliwość przeprowadzania badań w laboratoriach akredytowanych, a nie tylko w Zakładach Higieny Weterynaryjnej.

– Zdecydowanie sprzeciwiamy się powołaniu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, któremu miałaby zostać przekazana ta kompetencja. Naszym zdaniem włączenie kolejnego ogniwa do systemu może istotnie podnieść koszty chowu drobiu w Polsce, co w efekcie pogorszy zewnętrzną pozycję konkurencyjną polskiego drobiarstwa – zaznaczyła Izba. – Wskazujemy, że hodowcy drobiu – w przeciwieństwie do innych ogniw łańcucha drobiarskiego – już teraz ponoszą obciążenia, które nie niosą z sobą – naszym zdaniem – jakiejkolwiek wartości dodanej (jak choćby Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego). W tym kontekście można także zadać pytanie czy niektóre organizacje drobiarskie nie dążą do zmian w programach zwalczania serotypów Salmonella ze względu na własny wąsko pojęty interes, jak choćby chęć powołania „niezależnego podmiotu” w celu czerpania korzyści finansowych? – dodała.

W liście odniesiono się również do propozycji przyjęcia analogicznych, jak w przypadku produkcji brojlerów, rozwiązań dla sektora kur nieśnych. Określono to nieuprawnioną ekstrapolacją i nadużyciem. Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu Salmonelli powinno być wprowadzane niezwykle ostrożnie, ze względu na niską marżowość na jakiej pracuje polskie drobiarstwo, jak podkreśliła KIPDiP.

– Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz system zwalczania występowania bakterii Salmonella w Polsce ma wystarczające narzędzia pozwalające na skuteczne działania – czytamy w liście.

Stanowisko Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza postanowiła odnieść się do listu Izby, określając tezy zawarte w liście jako „nieprawdziwe i zmanipulowane”. Na wstępie KRG-IG zaznaczyła, że propozycje zmian omawiane były w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawicieli 5 organizacji branżowych w tym KIPDIP i dotyczyły różnych aspektów wzmocnienia systemu w ramach Krajowych Programów Zwalczania Salmonelli (KPZ). Odnosiły się one do całego łańcucha produkcyjnego, a nie tylko zmiany w zakresie „badań właścicielskich”, jak zaznaczyła KRD-IG.  

– Podawanie przez KIPDIP tylko jednego elementu proponowanych zmian, wskazywanie, że jedyną grupą która poniesie konsekwencje są hodowcy oraz informowanie w komunikacie, że „istotne jest, aby wysiłek walki z problemem Salmonelli poniosła cała branża”, przy jednoczesnym przemilczeniu deklaracji KRD-IG o pokrywaniu kosztów badań ponoszonych przez hodowców przez podmioty ubojowe, w przypadku próbek nie wykazujących występowania Salmonelli (jest to zdecydowana większość), jest przejawem nikczemnego manipulowania opinią publiczną i nastawiania hodowców przeciwko proponowanym zmianom oraz naszej organizacji – informowała KRD-IG. – Sugerowanie, że podmioty ubojowe i przetwórcze, często z dominującym udziałem kapitału zagranicznego, oraz KRD-IG, którego członkami są takie firmy nie mają w swoim interesie dbania o sprawy polskich rolników jest zwykłym oszczerstwem – dodała.

KRD-IG podkreśliła, że inicjatywa podjęcia działań mających na celu ograniczenie występowania Salmonelli wynika z troski o przyszłość całego sektora.

– Ograniczenie lub brak możliwości eksportu ze względu na ilość zgłoszeń w Unijnym Systemie Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) byłoby brzemienne w skutkach nie tylko dla podmiotów przetwórczych, ale całego sektora drobiarskiego w Polsce, w tym hodowców – stwierdziła Rada.

KRD-IG zaznaczyła również, że propozycje zmian w zakresie kontroli Salmonelli pojawiają się w ostatnim możliwym momencie. Zmiany wprowadzone w przeszłości nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a liczba notyfikacji w systemie RASFF dotyczących polskiego drobiu nadal dramatycznie rośnie.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii musieli wielokrotnie tłumaczyć Komisji Europejskiej i przedstawicielom państw członkowskich UE i krajów trzecich z przyczyn tej sytuacji. Wyraźnie oczekiwano od Polski bardziej zdecydowanych kroków. Dlatego też z ogromnym zdziwieniem nasza Izba zapoznała się z Komunikatem KIPDIP (…) – podkreśliła KRD-IG. – Pozostawienie sytuacji w obecnym stanie może spowodować coraz większe problemy z eksportem polskiego drobiu, od którego jak wiemy nasz kraj jest uzależniony w ponad 50%. Polska odzyskała status kraju wolnego od grypy ptaków, a pandemia COVID-19 niestety nie wygasa, dlatego podawanie nośnych powodów, dla których mielibyśmy nie rozwiązywać problemu jest nie tylko nieuzasadnione, ale i groźne. Chów i hodowla ptaków oraz produkcja mięsa drobiowego i jaj nadal mają miejsce, a w dobie coraz silniejszych ruchów w celu ochrony krajowych rynków, tym bardziej musimy się skupić nad tym, by mięso i jaja z Polski odznaczały się najwyższą jakością – dodała.

Ponadto Rada zaznaczyła, że propozycja w kwestii badań laboratoryjnych dotyczy prowadzenia badania w ramach KPZ przez wszystkie niezależne od hodowców podmioty posiadające akredytację w kierunku pobierania i badania próbek na Salmonellę.

– W tak trudnym dla branży okresie, gdzie z wielu stron płyną oskarżenia co do jakości polskiego drobiu, branża powinna się zjednoczyć i mówić jednym głosem. Twierdzenie, że system zwalczania Salmonelli w Polsce jest wystarczający świadczy albo o kompletnej niewiedzy co do realnego stanu, albo skrajnym ignorowaniu poważnej sytuacji w jakiej znalazła się branża. Wbrew temu co twierdzi KIPDIP, zaproponowane rozwiązania nie będą stanowiły dodatkowego obciążenia dla hodowców, a równolegle w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się prace w ramach powołanego przez Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi Zespołu ds. Drobiarstwa nad wypracowaniem powszechnego systemu ubezpieczeń dla hodowców drobiu. Prezes KIPDIP przyjął strategię krytykowania rozwiązań zaproponowanych przez innych, nie proponując nic w zamian. (…) To właśnie takie działania można uznać za próbę podkopania wizerunku polskiego drobiarstwa, w postaci uniemożliwienia wprowadzenia działań naprawczych w ostatnim możliwym momencie. (…) Nie twierdzimy, że zaproponowane rozwiązania przyniosą natychmiast oczekiwane rezultaty, ale działania są niezbędne i twierdzenie, że obecna sytuacja jest zadowalająca jest kłamstwem – podsumowała KRD-IG.