Nowe zalecenia dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych opracowane zostały przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, oraz z organizacjami branżowymi. Opracowanie nowych wytycznych związane było z masowym występowaniem ognisk ptasiej grypy w ostatniej miesiącach, na które ptaki przebywające na wolnych wybiegach są szczególnie narażone.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich producentów gęsi o wdrożenie opracowanych zaleceń. Wytyczne te przekazano także do wojewódzkich inspektoratów weterynarii.

Poniżej publikujemy treść zaleceń dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji dotyczących chowu gęsi na wybiegach:

  1. Co do zasady, stada gęsi powinny być utrzymywane w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
  2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w pkt 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, uwzględniając następujące kryteria:
  • dozór właścicielski,
  • ściółka,
  • wypuszczanie dobowe w sposób kontrolowany po uprzednim sprawdzeniu
  • otoczenia gospodarstwa i wybiegu,
  • dokumentowanie czynności przez posiadacza zwierząt.

3. Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony.

4. Powierzchnia wybiegu powinna wynosić:

  • co najmniej 5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
  • maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.

5.  Przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.

6. Teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi.

7. Ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe - wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym.

8. Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne).

9. Wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się w określonych godzinach w ciągu dnia (między godz. 10 a 16). Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych.

10. Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

11. Powinno być zakazane stosowanie zielonki do karmienia gęsi.

12. W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich.

13. Posiadacz zwierząt powinien prowadzić codzienną dokumentację prowadzonych czynności w powyższym zakresie. Dokumentacja powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, informację dotyczącą rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacjami o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, np. stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

14. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).