Przed objęciem nowej funkcji Dariusz Goszczyński związany był z sektorem bankowym, gdzie m.in. odpowiadał za tworzenie finansowych instrumentów wsparcia biznesu agro. Wcześniej nowy dyrektor generalny KRD-IG pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Rynków Rolnych, Departamencie Promocji i Komunikacji oraz Departamencie Programowania i Analiz. Dariusz Goszczyński wspierał resort między innymi w tworzeniu systemów jakości oraz w promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych.

Dyrektor generalny KRD-IG zajmie się w izbie kontynuowaniem współpracy z administracją krajową i z organizacjami międzynarodowymi, dalszą promocją polskiego drobiu oraz pozyskiwaniem nowych rynków zbytu dla dynamicznie rozwijającej się polskiej branży drobiarskiej, będącej liderem unijnej produkcji. Do zadań Dariusza Goszczyńskiego należeć także będzie nadzór nad budżetem izby, w tym nad projektami finansowanymi ze środków krajowych i unijnych.

Ustępujący z funkcji dyrektora generalnego KRD-IG Łukasz Dominiak był związany z izbą od stycznia 2011 roku i zajmował się między innymi realizacją zadań dla organizacji, w tym projektów promocyjnych finansowanych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego i dotacji unijnych.

Łukasz Dominiak prowadził aktywną współpracę z Komisją Europejską oraz unijnymi organizacjami branżowymi, w tym z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego AVEC, Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców Mięsa i Drobiu CLITRAVI, a także Europejskim Stowarzyszeniem Żywca Drobiowego i Jaj Wylęgowych ELPHA. Pełniąc funkcję dyrektora generalnego KRD-IG Łukasz Dominiak miał realny wpływ na ponowne otwarcie chińskiego rynku na krajowe produkty. Reprezentował także interesy członków izby będąc przewodniczącym Grupy Dialogu Społecznego do spraw Drobiu i Jaj, działającej jako oficjalne ciało doradcze Komisji Europejskiej. Priorytetowymi wyzwaniami stojącymi przed Dyrektorem Generalnym KRD-IG Dariuszem Goszczyńskim będą m.in. brexit oraz umowa handlowa Mercosur. Oba wydarzenia polityczno-ekonomiczne wymuszają na izbie poszukiwanie nowych rynków zbytu, poszerzanie współpracy z krajami trzecimi oraz aktywną działalność na forum unijnych i światowych organizacji branżowych.