Jak krytykują politycy w przyjętym projekcie uchwały w sprawie wdrażania unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych, obecne przepisy prawne nie są wdrażane w państwach członkowskich jednolicie.

Zdaniem posłów obecne przepisy również nie nadążają za postępem naukowym. Krytykuje się również, że do tej pory szczegółowe normy dobrostanu zwierząt zostały ustalone tylko dla niektórych gatunków zwierząt.

Więcej swobody

Na tym tle, zdaniem polityków, Parlament Europejski powinien domagać się od KE naukowo uzasadnionych, jednolitych zasad, które są nastawione na obawy zarówno rolników, jak i konsumentów. Nowe przepisy powinny być poparte obszernymi ocenami wpływu.

Rolnicy muszą również mieć wystarczającą swobodę w zakresie wdrażania bardziej rygorystycznych wymogów. Jest to konieczne, aby można było inwestować w lepszy dobrostan zwierząt.

Co jest systemem klatkowym?

Zdaniem członków komisji rolnictwa PE, przy aktualizacji przepisów należy również wziąć pod uwagę konkurencyjność unijnych rolników na światowym rynku rolnym. Politycy zajmujący się rolnictwem z zadowoleniem przyjmują również Europejską Inicjatywę Obywatelską (ECI) „Koniec wieku klatkowego” i naciskają na wprowadzenie zakazu stosowania baterii w klatkach dla kur niosek.

Opowiadają się za jasnymi wytycznymi, które obiekty w ogóle należy uznać za klatki. Właściciele zwierząt, których dotyczą nowe standardy, powinni otrzymać specjalne wsparcie finansowe na przejście na alternatywne systemy chowu. Głosowanie nad projektem rezolucji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego spodziewane jest w grudniu.

Członkowie komisji rolnictwa krytycznie odnoszą się do dobrowolnych i przeważnie prywatnych systemów znakowania dobrostanu zwierząt w UE. Opowiadają się za rozważeniem możliwości obowiązkowego oznakowania dobrostanu zwierząt w całej UE.