Pod koniec kwietnia dotarły do nas doniesienia, że z uwagi na trudną sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii zostali poproszeni o weryfikację protokołów szacowania zwierząt w ogniskach grypy ptaków, dla których nie wydano jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Zapytaliśmy w Głównym Inspektoracie Weterynarii jaka jest podstawa do ponownego szacowania strat w przypadku już sporządzonych i podpisanych protokołów? Z czego wynika potrzeba zweryfikowania możliwości ewentualnych przypadków przeszacowania wartości rynkowej zwierząt i w jakim przypadku wartość rynkowa zwierząt powinna zostać uznana za przeszacowaną?

Jak odpowiada GIW „powiatowi lekarze weterynarii zostali poproszeni o weryfikację protokołów szacowania zwierząt w tych ogniskach, w których w toku pierwszego szacowania wartość zwierząt została ustalona powyżej wartości rynkowej oraz nie wydano jeszcze decyzji administracyjnej w sprawie odszkodowania”, a „podstawę ponownego szacowania miała stanowić merytoryczna ocena poprzednio wykonanej czynności szacowania”.

GIW zwraca uwagę, że „obowiązujące przepisy nie ograniczają liczby możliwych w danej sprawie czynności szacowania stanowiąc jedynie, że podstawę wyliczenia wysokości odszkodowania ma stanowić średnia arytmetyczna z trzech szacowań”.

„Jeśli więc powiatowy lekarz weterynarii dokonując oceny merytorycznej wartości już dokonanych szacowań doszedłby do przekonania, że nie odzwierciedlają one wartości rynkowej zwierzęcia, nic nie stoi na przeszkodzie powtórzeniu tych czynności” – zaznacza GIW w odpowiedzi na nasze pytania dodając, że „zgodnie z art.  77 § 1 organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Zatem jeśli powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzi w danej sprawie większą niż minimalna liczbę czynności szacowania, wówczas powinien w uzasadnieniu decyzji wskazać, które z czynności szacowania uważa za merytorycznie poprawne, a które nie i z jakich względów”.

Pytaliśmy również na czym ma polegać zmiana w procesie szacowania, w porównaniu do procedury sporządzania poprzednich protokołów, ale GIW nie ustosunkował się to tego pytania.

Z udzielonych informacji wynika, że kwota odszkodowań wypłaconych w bieżącym roku w okresie od stycznia do maja wyniosła 19 093 092 zł.

„Jednakże ze względu na fakt, że wiele postepowań jest jeszcze w trakcie, wysokość wypłaconych odszkodowań ulegnie znaczącej zmianie” – zaznacza GIW.