Polski sektor drobiarski szczególnie silnie odczuł skutki pandemii COVID-19. Zablokowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw, przy tak silnym nastawieniu sektora na eksport, spowodowało załamanie cen skupu drobiu. Niesprzyjającym czynnikiem było również ograniczone funkcjonowanie kanału HoReCa, do którego trafiała znaczna część polskiego eksportu drobiu. W konsekwencji, zgodnie z danymi KE, spadek cen skupu drobiu w Polsce był najsilniejszy w całej UE.

Ale sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie. Według danych resortu rolnictwa, jeszcze w maju br. średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów wyniosła 3,00 zł/kg i była niższa o 4 gr tj. 1,3% w porównaniu z kwietniem 2020 r. (3,04 zł/kg) oraz była o 42 gr tj. 12,1% niższa od ceny z analogicznego okresu ubiegłego roku (3,46 zł/kg).

Jednak już średnia miesięczna cena sprzedaży tuszki kurcząt w maju 2020 r. wyniosła 4,40 zł/kg i była wyższa o 49 gr tj. 12,5% w porównaniu do kwietnia 2020 r. (3,91 zł/kg) oraz o 1,09 zł tj. 19,9% była niższa w porównaniu do maja 2019 r. (5,49 zł/kg).

Natomiast ceny skupu i sprzedaży w czerwcu istotnie już wzrosły. Jak wynika z najnowszych danych resortu rolnictwa, średnia cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła w czerwcu 3,13 zł/kg. W pierwszych dniach lipca było to już 3,26 zł/kg. W stosunku do ceny z pierwszych dni lipca ub. roku była niższa o 22 gr (6,5%). Podniosły się także ceny skupu indyczek, kaczek i gęsi tuczonych. Kolejny miesiąc z rzędu tanieją natomiast indyki (średnia miesięczna 4,95 zł/kg w kwietniu, 4,48 zł/kg w maju i 4,41 zł/kg w czerwcu).

Wyraźnie wzrosła w czerwcu średnia cena sprzedaży tuszek kurcząt. W pierwszych dniach lipca te z szyjami kosztowały 5,61 zł/kg, natomiast te bez szyj 6,05 zł/kg.

Wolumen eksportu mięsa drobiowego (CN 0207) z Polski w okresie I-IV 2020 r. – według danych resortu rolnictwa - zmniejszył się o 7,2% (35,3 tys. ton) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając poziom 451,7 tys. ton. Import tego rodzaju mięsa w tym okresie był marginalny i wyniósł 19,1 tys. ton.

Według Mariusza Dziwulskiego, analityka z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, produkcja mięsa drobiowego stosunkowo szybko reaguje na zmiany po stronie popytowej. Według GUS w maju produkcja mięsa drobiowego w przedsiębiorstwach dużych (zatrudniających 50 i więcej osób) zmniejszyła się o 14,1% r/r wobec wzrostu o 5,3% r/r w kwietniu i o 1,8% r/r w 1q20. Co więcej dane o wylęgach kurcząt (spadek o 6,7% r/r w maju wobec -5,1% r/r) wskazują na możliwe pogłębienie spadków w czerwcu i lipcu. W kwietniu mniejsza o 13,3% r/r (wolumen) sprzedaż eksportowa drobiu i podrobów drobiowych z Polski wraz ze wzrostem produkcji utrzymywały ceny drobiu w tendencji spadkowej.

W kolejnych miesiącach możliwe jest powolne ich odbudowywanie. Czynnikiem sprzyjającym temu procesowi może być spadek spożycia mięsa czerwonego (skutek recesji), które może przekierować uwagę konsumentów na tańsze mięso z drobiu – uważa Mariusz Dziwulski.

Relatywnie szybkie wyjście sektora drobiarskiego z kryzysu przewidują też analitycy z Crédit Agricole. Jak donoszą, wraz ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń administracyjnych w kolejnych miesiącach dojdzie do wyraźnego odbicia cen drobiu. – Rosnącemu popytowi na drób będzie sprzyjać pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, które przy utrzymujących się wysokich cenach wieprzowiny będą ją zastępować drobiem. Uważamy, że na skutek ograniczenia produkcji ze względu na jej niską opłacalność w 2021 r. możemy mieć do czynienia z deficytem żywca, co będzie dodatkowo sprzyjać wzrostowi cen – informują eksperci.

Sytuacja producentów rolnych z sektora mięsa drobiowego jest zróżnicowana – ocenia natomiast resort rolnictwa w odpowiedzi na pytanie KRIR z maja w tej sprawie. Jak podkreśla, zgodnie z art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, każde dostarczanie produktów rolnych (…), wymaga zawarcia pisemnej umowy spełniającej określone warunki. Powyższa regulacja obejmuje sektor mięsa drobiowego, w tym dostawy żywego drobiu. - Z informacji docierających do Ministerstwa wynika, że wielu producentów żywca drobiowego nie dopełniło tego obowiązku, a w chwili obecnej, ubojnie w pierwszej kolejności skupują drób objęty takimi umowami – zaznaczono w piśmie do KRIR.

- Z otrzymywanej korespondencji od przedsiębiorców prowadzących ubojnie wynika, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej, starają się realizować zawarte umowy, oferując możliwie najlepsze warunki finansowe producentom żywca drobiowego. Sytuacja taka powoduje, że producenci żywca drobiowego nie związani formalnymi umowami z firmami prowadzącymi ubojnie, mają ograniczone możliwości dostawy żywca, a oferowane im warunki finansowe są mniej korzystne – podkreśla resort rolnictwa.

Jak podaje, każdorazowe zawarcie umowy powinno być należycie rozważone, a określone w niej warunki szczegółowo przeanalizowane. Również zawieranie wszelkiego rodzaju aneksów do wcześniej zawartych umów powinno być należycie rozważone przez producenta. W przypadku wypowiedzenia umowy czy zaniżania ceny przez nabywcę - mimo zawartej umowy na dostawę - należy rozważyć – pisze resort - czy praktyka taka może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia, postępowanie wyjaśniające, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy.

Resort przedstawił również w odpowiedzi na pismo KRIR swoje działania, których celem było wsparcie sektora drobiowego w Polsce środkami wyjątkowymi leżącymi w kompetencji Komisji Europejskiej. Nie udało się co prawda uzyskać ani rekompensat finansowych z tytułu utraconych dochodów, ani np. wpisać branży w mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania, ani skorzystać z innych instrumentów interwencji rynkowej – o co wnioskowano do KE, ale udało się - zgodnie z ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - w odpowiedzi na epidemię COVID-19, do programów rozwoju obszarów wiejskich dodać nowe działanie: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Rozporządzenie stanowi, że wsparcie będzie udzielane w formie płatności ryczałtowej, która ma zostać wypłacona do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o wnioski o wsparcie zatwierdzone przez właściwy organ do dnia 31 grudnia 2020 r. Poziom płatności może być zróżnicowany w zależności od poszczególnych kategorii beneficjentów zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 7 000 EUR na rolnika i 50 000 EUR na MŚP.

W związku z powyższym, w resorcie rolnictwa trwają zaawansowane prace związane ze zmianą PROW 2014-2020 oraz z opracowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego Wyjątkowego tymczasowego wsparcia dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID19, typ operacji Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Planowane wsparcie obejmie również sektor mięsa drobiowego.

Na realizację projektowanego Działania zostało zaplanowane 2% alokacji środków PROW 2014-2020, czyli prawie 273,4 mln euro."