Formaldehyd jest oficjalnie zakazany w stosowaniu, z wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. zachowania bezpieczeństwa zdrowia publicznego) i sektorów przemysłu, jak np. dezynfekcja budynków inwentarskich.

Jeżeli formaldehyd jest stosowany na obiekcie np. w wylęgarniach do dezynfekcji jak pracodawca jest zobowiązany uprzedzić i przeszkolić w swoich pracowników w tym zakresie.

Pracodawca musi prowadzić rejestr prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierającym takie dane jak:

- wykaz procesów technologicznych i prac w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny o raz wykaz tych substancji chemicznych i  ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania

- uzasadnienie konieczności stosowania w/w substancji lub procesów technologicznych;

- wykaz i opis stanowisk gdzie takie czynniki szkodliwe występują;

- liczbę pracowników narażonych na te szkodliwe czynniki, w tym oddzielnie liczbę kobiet;

- określenie rodzaju substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie, drogę i wielkość narażenia oraz czas jego trwania;

- rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia pracowników na szkodliwe czynniki pracy.

Wykaz szkodliwych prac przeprowadzanych na obiekcie, pracodawca przekazuje właściwemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia.

Rejestr pracowników narażonych na substancje ich mieszaniny czy procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym musi być dokładnie prowadzony i przechowywany, aż przez okres 40 lat, nawet po ustaniu działalności. W przypadku likwidacji zakładu pracy, należy przekazać go właściwemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Dodatkowo pracodawca musi informować dokładnie pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających te szkodliwe substancje, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych. Poza tym, musi przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników, w zakresie: ryzyka narażenia na szkodliwe substancje lub procesy, wymagań higienicznych, konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, działań zapobiegających wypadkom, w tym obowiązków ratowniczych, podczas ewentualnych wypadków.