Zabraniają między innymi: znakowania zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, używania do pracy zwierząt chorych, zbyt młodych lub starych, transportowania zwierząt również rzeźnych w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres, utrzymywania w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa lub w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Za znęcanie uznaje się także wystawianie zwierząt (domowych i gospodarskich) na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu, a także utrzymywanie ich bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby danego gatunku.

Zwierzęta gospodarskie

Przepisy rozdziału o zwierzętach gospodarskich (rozd. 3) zabraniają min. obsady zwierząt ponad ustalone normy powierzchni (dla gatunku, wieku, stanu fizjologicznego),tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby. Zobowiązują ponadto do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania oraz do przechowywania przez 3 lata dokumentacji weterynaryjnej (przebieg leczenia, przeprowadzone zabiegi weterynaryjne, informacja o padłych sztukach).

Brojlery

W myśl ustawy posiadacz kurnika, w którym utrzymywane są kurczęta rzeźne lub osoby sprawujące nad nimi opiekę (spełniające warunki określone w rzeczonej ustawie) są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji informującej min. o liczbie wprowadzonych kurcząt, a także zwierząt padłych (wraz z podaniem przyczyny) i uśmierconych (wraz z przyczyną). W dokumentacji, jeśli to możliwe powinna znaleźć się nazwa utrzymywanego mieszańca.

Taka „książka" powinna znajdować się w każdym kurniku, dla którego jest prowadzona przez okres 3 lat od momentu wprowadzenia do niego zwierząt. Zamiar zwiększenia obsady brojlerów wymaga od posiadacza lub opiekuna kurnika min. powiadomienia, na co najmniej 15 dni przed planowanym wprowadzeniem stada, powiatowego lekarza weterynarii (poinformowania o planowanym poziomie obsady). Ponadto przepisy ustawy określają informację, w jakie należy zaopatrzyć wysłane do uboju brojlery, pochodzące z takiego kurnika (nazwa mieszańca, wskaźnik śmiertelności dziennej).

Do kontrolowania gospodarstw utrzymujących kurczęta rzeźne zobowiązany jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, który informację o wynikach kontroli przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Ustawa określa również, kiedy powyższych przepisów nie stosuje się (np. do gospodarstw utrzymujących mniej niż 500 sztuk brojlerów, lub posiadających tylko stada hodowlane, zakładów wylęgu drobiu).

Nadzór

Nad przestrzeganiem przepisów nadzór sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, która może w tym celu współdziałać z organizacjami „prozwierzęcymi". Ustawa dopuszcza możliwość odbioru zwierzęcia ( w tzw. przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy pozostawienie go u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu). Może to zrobić policjant, strażnik, gminny lub przedstawiciel organizacji społecznej działającej w celu ochrony zwierząt.

Kary

Za znęcanie się lub zabicie zwierząt z naruszeniem przepisów grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności, a także sądowy zakaz posiadania zwierząt od roku do 10 lat, karą może być również zakaz wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia określonej działalności, związanej z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Kara pieniężna określona w ustawie wynosi od 500-100 000 zł.