środek ten obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. 

Tak, więc od 1 stycznia 2022 r. wszystkie fermy zwierząt domowych (produkcyjnych, domowych, koniowatych) oraz oswojonych dzikich zwierząt lub zwierząt trzymanych w niewoli muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną (referenta) za dobrostan zwierząt.

 Towarzyszy temu obowiązek szkolenia referentów w dziedzinie hodowli trzody chlewnej i drobiu. Referenci z tych sektorów będą musieli wziąć udział w kursie szkoleniowym oznaczonym i wspieranym przez organizacje Vivéa i OCAPIAT.  Zapewnią one, jakość treści szkoleń i prelegentów.

Referenci wyznaczeni w ramach ferm trzody chlewnej lub drobiu będą mieli 6 miesięcy od 1 stycznia 2022 r. na rozpoczęcie szkolenia i 18 miesięcy na jego ukończenie. Biorąc pod uwagę działania podjęte od początku 2018 r., niektóre szkolenia podjęte wcześniej mogą zostać uznane za częściowo przeprowadzone. W innych sektorach (bydło, owce itp.), które nie są obecnie objęte obowiązkiem, referenci mogą prowadzić szkolenie w zakresie dobrostanu zwierząt na zasadzie dobrowolności.

Szkolenie jest ważną dźwignią wspierającą praktyki. Dlatego też plan France Relance (plan naprawy Francji) przewiduje również wspieranie podmiotów zajmujących się hodowlą w podnoszeniu świadomości kwestii związanych z dobrostanem zwierząt poprzez finansowanie szkoleń, w szczególności rzeźniach oraz pakt bioasekuracji i dobrostanu zwierząt.