Na wniosek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach podlaski samorząd wystąpił do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zmianę Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 roku, dotyczącego sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

W piśmie opublikowanym na stronie PIR czytamy:


„Wnioskujemy, żeby na kolczyku dla bydła owiec oraz kóz cyfry dotyczące numeru zwierzęcia oraz cyfra kontrolna były jednakowej wielkości. Problem dotyczy ostatniego znaku, czyli cyfry kontrolnej. Ostatni znak w kolczyku ma mniejszą czcionkę w porównaniu do wcześniejszych znaków, czyli numeru zwierzęcia, dlatego stanowi to problem podczas dokonywania odczytów.
Problem jest zgłaszany szczególnie przez starszych rolników, którzy w trakcie dokonywania rożnych czynności muszą odczytać oznakowanie na kolczyku, a ostatnia cyfra jest mniejsza, przez co jest mniej czytelna - dochodzi do pomyłek w odczycie oznakowanego zwierzęcia. Jednakowa czcionka cyfry kontrolnej z numerem zwierzęcia na kolczyku będzie dużym ułatwieniem, ponieważ oznakowanie będzie bardziej czytelne”.