PRZEGLĄD PRASY: Dane, które powinny się w nich znaleźć, precyzuje obowiązujące od 21 czerwca rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 maja 2007 r. (DzU nr 101, poz. 682). Wniosek powinien więc zawierać m.in. opis: nowej technologii chowu wyjaśniający celowość jej zastosowania, wraz z gatunkami zwierząt nią objętych, warunków klimatycznych i technicznych pomieszczeń, w których chów będzie prowadzony, sposobu żywienia i różnic między technologią nową a tradycyjną. Opinię o proponowanym przedsięwzięciu musi również wyrazić powiatowy lekarz weterynarii.

Rozporządzenie wymaga, aby do wniosku były dołączone także, przetłumaczone na język polski, przepisy dotyczące nowej technologii obowiązujące w państwach UE, EFTA lub w Turcji, jeśli zezwoliły one na jej zastosowanie. Niezbędne jest też załączenie opinii w tej sprawie organów owych państw wyspecjalizowanych w ochronie zwierząt.

Marszałek województwa musi również zasięgnąć opinii naszych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Dopiero wtedy może wydać decyzję o dopuszczeniu nowej technologii.

Źródło: Rzeczpospolita