Rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy zdecydowali się na trwałe zaprzestać działalności połowowej, mogą do 31 grudnia 2011 r. składać wnioski o przyznanie premii z tytułu złomowania bądź przekwalifikowania na inną działalność statku rybackiego. Dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana będzie w ramach Środka 1.1 "Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej".

W tym samym terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.  mogą składać wnioski o pomoc rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy zawieszą działalność połowową na okres do 120 dni w roku i nie będą mieli przyznanej w tym czasie kwoty połowowej dorsza. Dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana im będzie w ramach Środka 1.2  "Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej".

Także od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie Środka 1.5 "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką". Wsparcie takie skierowane jest z jednej strony do rybaków, którzy chcą odbyć szkolenia i nabyć kwalifikacje do wykonywania innego zawodu, odejść na wcześniejszą emeryturę bądź skorzystać z jednorazowych rekompensat z tytułu utraty miejsca pracy na statku rybackim. Z drugiej zaś strony, z pomocy takiej mogą skorzystać ci, którzy związali swoje życie z zawodem rybaka i chcą podnosić swoje kwalifikacje, nabyć statek rybacki bądź w przypadku podmiotów, poszerzyć prowadzoną działalność  poza rybactwo w ramach dywersyfikacji zatrudnienia. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

W nieco innym terminie, bo od 1 sierpnia do 30 października 2011 r. wnioski mogą składać wnioskodawcy, którzy zamierzają realizować inwestycje finansowane w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne". Miejsce, w którym należy złożyć wniosek o przyznanie takiego wsparcia, zależy w tym przypadku od rodzaju planowanej inwestycji.

I tak jeżeli zainteresowana taką pomocą osoba zamierza realizować operacje na niewielką skalę, a ich celem jest poprawa kwalifikacji zawodowych i odbycie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. e rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wtedy wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę beneficjenta.

Natomiast, gdy celem takich inwestycji jest wsparcie organizacji produkcji, przetwórstwa produktów rybnych i lepsza organizacja zbytu produktów rybackich (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. b rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wtedy wniosek należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji takiej operacji.