Dokument jest efektem inicjatywy podjętej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w marcu tego roku było gospodarzem spotkania zorganizowanego w Krakowie, z udziałem 11 nowych państw członkowskich. Bodźcem do zapoczątkowania działań w zakresie wypracowania wspólnych postulatów była widoczna potrzeba porozumienia tych wszystkich krajów, które po przystąpieniu do Unii Europejskiej po 2004 r. nie miały możliwości skorzystania ze środków unijnych dedykowanych sektorowi rybackiemu w takim zakresie jak państwa „starej” Unii. Dodatkowo, okazja do podjęcia międzynarodowej debaty na ten temat, to trwające obecnie prace nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej.

Wspólna Deklaracja zawiera 11 postulatów, które zgodnie z intencją państw sygnatariuszy mają stanowić ich wkład w proces opracowywania przez Komisję projektu rozporządzenia nowego Funduszu Rybackiego po 2013 r. Są to m.in.:

  • konieczność utrzymania silnego instrumentu finansowego na rzecz sektora rybołówstwa, przy jednoczesnym podziale wsparcia finansowego między regiony konwergencji i pozostałe;
  • dostrzeżenie pozytywnej roli akwakultury, uwzględnienie potencjału akwakultury słodkowodnej przy określaniu wysokości wsparcia finansowego sektora, jak również zwiększenia zakresu jej wsparcia;
  • dokonanie rozróżnienia między rybołówstwem morskim a śródlądowym, a także między działalnością na dużą i małą skalę z uwagi na ich odmienne cechy i potrzeby;
  • zapewnienie większej swobody zarządzania w sektorze rybołówstwa w zakresie dystrybucji środków finansowych pochodzących z UE, w tym elastyczności w przypadku klęsk naturalnych oraz łagodzenia wpływu drapieżników rybożernych;
  • utrzymanie i dalsze wzmacnianie podejścia oddolnego na obszarach zależnych od rybactwa, zarówno nadmorskich jak i śródlądowych;
  • wspieranie prac badawczych i rozwojowych koncentrujących się na innowacjach i ich wdrażaniu, włączając te, których celem jest ochrona środowiska lub zwiększenie efektywności gospodarczej działalności rybackiej;
  • utrzymanie w zmodyfikowanej formie wsparcia na modernizację floty;
  • zwiększenie intensywności pomocy w ramach środków, w których dotychczasowy poziom współfinansowania nie pozwolił na ich pełne wdrożenie;
  • usprawnienie wsparcia promocji produktów rybnych wśród konsumentów jako zdrowej i wysokiej jakości żywności;
  • uproszczenie mechanizmu realizacji Funduszu, w tym zwiększenie swobody zarządzania na szczeblu państw członkowskich, co pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków finansowych.