Komisja zarzuciła Polsce naruszenie unijnego prawa z powodu wprowadzenia w ustawie o paszach zakazu wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt w Polsce pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Według Komisji takim zakazem Polska naruszyła unijne rozporządzenie nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, które wprowadza pełną harmonizację w dziedzinie zezwoleń dotyczących pasz GMO na poziomie Unii.

- Polska nie może przyjmować przepisów prawnych zabraniających wprowadzania do obrotu, stosowania i wytwarzania na jej terytorium produktów będących przedmiotem wymienionych zezwoleń - napisała Komisja w skardze do unijnego Trybunału.

Zdaniem KE nie ma znaczenia, że wejście w życie tego zakazu zostało w Polsce odroczone, bo - jak napisała KE w skardze - "samo przyjęcie przez ustawodawcę i opublikowanie spornych przepisów niezgodnych z prawem Unii stanowi uchybienie zobowiązaniom ciążącym na Polsce".

Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wynika z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2006 r. o paszach. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

O przedłużeniu tego terminu Sejm zdecydował w połowie ub.r. w nowelizacji ustawy o paszach. Według opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych, zapisany w ustawie o paszach, powinien był być z niej wykreślony, ponieważ był niezgodny z unijnym prawem. Posłowie zdecydowali się jednak na przedłużenie okresu, w którym stosowanie pasz GMO jest dozwolone.

Początkowo zakaz ten miał zacząć obowiązywać już od 2008 r., jednak nie wszedł w życie, bo posłowie zdecydowali o przesunięciu jego obowiązywania o kolejne 4 lata - do końca 2012 r., a następnie - do 1 stycznia 2017 r.