Organizacja chowu królików musi uwzględniać specyficzne ich wymagania. Konieczne są odpowiednie pomieszczenia, zapewniające zwierzętom warunki do należytego wzrostu, rozwoju i rozmnażania. Warunki te powinny jednocześnie ułatwiać zadawanie karmy, usuwanie odchodów, przeprowadzanie zabiegów hodowlanych i weterynaryjnych, odkażanie i sprzątanie pomieszczeń.

Króliki trzyma się najczęściej w klatkach. Jest to najkorzystniejszy sposób chowu, zwłaszcza w małych stadkach. Zwykle są to klatki jedno- lub wielokondygnacyjne, zależnie od rodzaju pomieszczenia. Mogą być także pojedyncze lub tworzyć zestawy. Zawsze jednak podstawowym elementem takiego pomieszczenia będzie pojedyncza klatka. Jej wymiary zależą od rasy i systemu utrzymania. Podano je w rozporządzeniu ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. W paragrafie 59. rozporządzenia podano minimalne warunki utrzymania królików.

Na wstępie rozporządzenia napisano, że króliki powinny być utrzymywane na wolnym powietrzu pod zadaszeniem albo w pomieszczeniach zamkniętych w klatkach lub kojcach. Można je trzymać pojedynczo lub grupowo. Samice i samce po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a także zwierzęta stada podstawowego powinny być utrzymywane pojedynczo.

W rozporządzeniu podano minimalne wymiary klatek dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz dla samic z młodymi. Zależą one od rasy królików.

  • króliki o masie ciała do 2,5 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,18 mkw., szerokość - 38 cm, długość - 45 cm, wysokość - 28 cm.
  • króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,24 mkw., szerokość - 38 cm, długość - 60 cm, wysokość - 32 cm.
  • króliki o masie ciała powyżej 6 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,315 mkw., szerokość - 45 cm, długość - 70 cm, wysokość - 43 cm.

Podana jest także powierzchnia podłogi w klatce, przeznaczonej dla królików utrzymywanych grupowo. W przeliczeniu na jedno zwierzę minimalna powierzchnia wynosi, zależnie od rasy:

  • króliki o masie ciała do 2,5 kg - 0,06 mkw.
  • króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg - 0,08 mkw.
  • króliki o masie ciała powyżej 6 kg - 0,1 mkw.

Kolejny punkt rozporządzenia mówi o powierzchni podłogi kojca dla królików, utrzymywanych pojedynczo oraz dla samic z młodymi:

  • króliki o masie ciała do 2,5 kg: powierzchnia co najmniej 0,18 mkw., szerokość - 0,4 m, długość - 0,45 m;
  • króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg: powierzchnia co najmniej 0,24 mkw., szerokość - 40 cm, długość - 60 cm;
  • króliki o masie ciała powyżej 6 kg: powierzchnia co najmniej 0,315 mkw., szerokość - 45 cm, wysokość - 70 cm.
W innym punkcie rozporządzenia podana jest powierzchnia podłogi w kojcu dla królików utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedno zwierzę:

• króliki o masie ciała do 2,5 kg - co najmniej 0,06 mkw.
• króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg – co najmniej 0,08 mkw.
• króliki o masie ciała powyżej 6 kg - co najmniej 0,1 mkw..

Klatka i kojec dla samic królików muszą być wyposażone w domek wykotowy. Nie dotyczy to samic, które są utrzymywane na ściółce.

Paragrafy te obowiązują już od 25 marca 2004 r. Umożliwiają one dowolne i nieograniczone zwiększanie minimalnych wymiarów klatek i kojców, zależnie od warunków, w jakich rolnik chce trzymać swoje zwierzęta.

Warunki chowu królików wyznaczają także wymagania zoohigieniczne, określające temperaturę i wilgotność, w jakich powinny przebywać zwierzęta. Optymalna temperatura w pomieszczeniach, w których jest prowadzony tucz młodych królików, wynosi 14-18st. C, zależnie od wieku. Przy odsadzaniu królików w 28. dniu wskazane jest utrzymanie temperatury 18st. C przez 10 dni. Starszym królikom wystarczy temperatura około 14st. C. W pomieszczeniach dla samic stada podstawowego temperatura powinna wahać się w granicach 16-20st. C. W budynkach z oświetleniem naturalnym stosunek powierzchni okien do podłogi powinien wynosić 1:16-18.

Optymalna wilgotność względna powietrza powinna wahać się w granicach 60-70%. Wymiana powietrza w wychowalni zmienia się zależnie od pory roku: zimą - 0,5-0,6 m3, latem - 2,5-4 m3 na godzinę na 1 kg masy ciała królików. Nie można dopuszczać do zbyt szybkiego przepływu powietrza w pobliżu zwierząt. Ruch powietrza powinien wynosić zimą - 0,1 m, a latem - 0,4 m na sekundę. Zawartość szkodliwych gazów w powietrzu nie powinna przekraczać następujących wartości: dwutlenek węgla - 3000 ppm, amoniak - 20 ppm, siarkowodór - 10 ppm.

W 1997 r. uchwalono Ustawę o Ochronie zwierząt, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 111 tego samego roku. W ustawie tej wskazano, że minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotuje szczegółowe rozporządzenia, dotyczące między innymi minimalnych warunków, w jakich powinny przebywać zwierzęta gospodarskie. Takie rozporządzenie minister wydał, a zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 167 z 2003 r. Są tam także podane szczegółowe warunki utrzymania królików, wyznaczające obsadę zwierząt zależnie od systemów chowu.

Źródło: "Farmer" 08/2005