Przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8 proc. niższa niż rok wcześniej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 567,6 euro/100 kg i była o 15,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ceny polskich owiec ciężkich były relatywnie niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż średniej ceny w UE-28. Cena ta wyniosła 369,7 euro/100 kg i była o 2,3 proc. wyższa niż w I półroczu 2017 r. Wzrost cen wyrażonych w złotych był jeszcze mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na niego aprecjacja złotego względem euro. W I półroczu 2018 r. przeciętna cena wyniosła 6,65 zł/kg, wobec 6,61 zł/kg rok wcześniej.

W drugiej połowie roku sytuacja cenowa pogorszyła się, gdyż wzrostowa tendencja cen owiec ciężkich przekształciła się w spadkową, a skala spadku cen jagniąt nieco wzrosła. W II półroczu 2018 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 559,7 euro/100 kg i była o 5,0 proc. niższa niż rok wcześniej. Cena owiec ciężkich wyniosła 493,4 euro/100 kg i była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej. Spadek ten nie wpłynął na analogiczny spadek cen polskich owiec ciężkich. Rosły one nadal, a ich wzrost był relatywnie duży, gdyż wynosił 20 proc. Przeciętna cena polskich owiec ciężkich w II półroczu 2018 r. wyniosła 427,5 euro/100 kg. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się jednak na wzrost cen skupu. W II półroczu cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,07 zł/kg i była o 4 proc. niższa niż rok wcześniej, w tym w grudniu o 2 proc. (7,42 zł/kg).

W styczniu 2019 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 501,4 euro/100 kg, a cena owiec ciężkich 538,3 euro/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1 proc. niższa, a owiec ciężkich o 1 proc. wyższa niż przed rokiem. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 428,8 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 17,8 proc. wyższa niż w styczniu 2018 r. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich była o 20 proc. niższa od przeciętnej ceny w UE-28.

 Zgodnie z krótkoterminową prognozą, w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może być większa niż w 2018 r. o ok. 1 proc. Zwiększą się obroty handlu zagranicznego baraniną. Wzrost zarówno importu, jak i eksportu oceniany jest na ok. 2 proc. W rezultacie łączna podaż mięsa owczego w UE-28, w 2019 r. może być większa niż przed rokiem o 1,1 proc. (tj. o ok. 11 tys. ton). Jest to relatywnie mało i według KE nie spowoduje zmian w spożyciu, które oceniane jest na 1,7 kg/mieszkańca, czyli takie jak w 2018 i w 2017 r. Taka sytuacja przemawia za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2018 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.