Decyzja została opublikowana w rozporządzeniu wykonawczym WE/451/2012 z 29 maja br. i wchodzi w życie 18 czerwca br.

Lista wycofanych dodatków paszowych z grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki" w kategorii „dodatki technologiczne" obejmuje 201 pozycji określonych w załączniku A oraz jedną pozycję - heksametylenoczteroaminę - w załączniku B. Dodatki do kiszonki określone w załączniku A zostały wycofane w odniesieniu do wszystkich gatunków lub kategorii zwierząt.

Heksametylenoczteroamina została wycofana w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt (z wyjątkiem bydła, owiec, świń, drobiu, królików, koni oraz kóz) ponieważ wniosek o zezwolenie nie został złożony w określonym terminie.

Wycofanie nie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, dlatego obowiązuje okres przejściowy, w którym zapasy dodatków do kiszonki i premiksów wyprodukowanych z ich użyciem mogą zostać wykorzystane. Zarówno premiksy jak i kiszonki wyprodukowane z użyciem wycofanych dodatków mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane do 19 czerwca 2013 r.