Organizatorzy, w tym inicjatorzy bawarskiego referendum „Save the bees!” wezwali KE do stanowienia prawa w celu zachowania i poprawy siedlisk owadów, jako wskaźników zdrowego środowiska.

Jednym z jego głównych powodów rejestracji inicjatywy jest osiągnięcie celów, takich jak:

• uczynienie promocji różnorodności biologicznej głównym celem WPR;

• drastycznie zmniejszenie zużycia pestycydów,

• zakazanie używania wszelkich niebezpiecznych pestycydów bez wyjątku i zmiana kryteriów zatwierdzania dopuszczania pestycydów;

• promowanie różnorodności strukturalnej w krajobrazach rolniczych;

• skutecznie zmniejszenie dopływu składników odżywczych (np. obszary Natura 2000);

• skuteczne tworzenie obszarów chronione;

• intensyfikacja badań i monitoring oraz poprawić edukację.

Na mocy traktatów UE może podejmować działania prawne, między innymi w sprawie rynku wewnętrznego, polityki rolnej oraz ochrony zdrowia publicznego i jakości środowiska.

KE sklasyfikowała, zatem inicjatywę, jako prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować, nie przeprowadziła jeszcze merytorycznego badania inicjatywy.

Inicjatywa zostanie zarejestrowana 27 maja 2019 roku. Od tego dnia organizatorzy mają rok na zebranie podpisów na poparcie swojej propozycji.

Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzyma milion deklaracji poparcia, z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich w ciągu jednego roku, KE musi wydać decyzję w ciągu trzech miesięcy.

Komisja może zdecydować, czy zastosować się do wniosku, czy nie, ale w każdym przypadku musi uzasadnić swoją decyzję.