Przyznane pieniądze, pochodzące z unijnego Programu Operacyjnego Ryby, mają być przeznaczone głównie na: prowadzenie biur, działalność informacyjną, szkolenia dla beneficjentów, a także na krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne oraz spotkania służące nawiązaniu współpracy, zdobyciu wiedzy oraz wymianie doświadczeń.

Program Operacyjny Ryby, w województwie kujawsko-pomorskim ruszył latem 2011 roku. W pierwszym etapie Urząd Marszałkowski wspierał powstawanie lokalnych grup rybackich i tworzenie przez nie struktur organizacyjnych umożliwiających przyjmowanie i rozdysponowywanie wsparcia.

Powstały lokalne grupy rybackie: Drwęca z Zbicznie, Rybak w Płużnicy, Borowiacka Rybka w Gostycynie, Dorzecza Zgłowiączki w Chocieniu, Nasza Krajna i Pałuki w Nakle nad Notecią. Swoim zasięgiem grupy obejmują po klika gmin. Na realizację projektów otrzymały od 8,9 mln zł do 20 mln zł, łącznie 65,3 mln zł.

Grupy w swoich strategiach określiły takie kierunki działania, jak budowa infrastruktury służącej wędkarzom i turystom, ochrona środowiska, promowanie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, remonty chodników i ścieżek rowerowych.

W listopadzie i grudniu 2011 r. odbywały się szkolenia obejmujące m.in. kwestie realizacji lokalnych strategii rozwojowych i procedury wyboru projektów. W grudniu wszystkie działające w regionie lokalne grupy rybackie ogłosiły pierwsze konkursy dla tych, którzy chcą uczestniczyć w programie.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" jest finansowany przez Unię Europejską. Ma służyć wspieraniu gospodarki rybackiej i związanych z nią środowisk lokalnych, podniesieniu ich poziomu życia.

Opiera się na organizacji lokalnych grup rybackich, które obejmują zasięgiem kilka sąsiadujących ze sobą gmin. Grupy tworzą strategie rozwojowe i w drodze konkursu wyłaniają beneficjentów, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne, instytucje naukowe lub kulturowe, organizacje pozarządowe zaangażowane w rozwój danego obszaru oraz gminy i powiaty.

W regionie kujawskim środki przyznane lokalnym grupom rybackim pochodzą z tzw. osi priorytetowej "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego Ryby.