Wynika z tego, że wspólna organizacja rynków tych produktów powinna obejmować takie środki, które zapewnią lepsze dostosowanie podaży do popytu, dostarczenie na rynek produktów zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, a także zwiększenie dochodów producentów poprzez zapewnienie stabilnych cen rynkowych. Przepisy prawne regulujące te komponenty rynku zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, które jest podstawowym unijnym aktem prawnym regulującym rynek rybny. Stosownie do art. 25 ww. rozporządzenia, przed rozpoczęciem każdego roku połowowego, dla każdego z produktów ustala się cenę orientacyjną, stanowią podstawę do ustalania kwoty wsparcia podczas interwencji.

- Polscy rybacy mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). W ramach osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, środki finansowe przeznaczone są na operacje o charakterze inwestycyjnym np. Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich, w ramach którego Beneficjent może zmodernizować swoją jednostkę pływającą. Wysokość dofinansowania może sięgnąć od 40 do 60% wartości inwestycji. W ramach ww. osi 1 wypłacane są również rekompensaty dla rybaków morskich np. za dni postojowe w trakcie okresów ochronnych. Pomoc jest również wypłacana tym rybakom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać działalności i zezłomować swoją jednostkę pływającą. Tu wysokość pomocy jest uzależniona od wielkości jednostki, mocy i jej wieku - mówi Kazimierz Plocke.

Natomiast w ramach osi priorytetowej 2 pomoc skierowana jest do rybaków śródlądowych oraz hodowców ryb. Środki finansowe przeznaczone są na realizację operacji o charakterze inwestycyjnym. Wysokość dofinansowania kształtuje się od 30 do 60% wartości poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie w zakresie Środka 2.4 Rybołówstwo dotyczy inwestycji w sprzęt pływający służący do połowu ryb w wodach śródlądowych oraz inwestycji w urządzenia przeznaczone do połowu ryb, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy lub higieny i jakości produktów rybnych lub zdrowia ludzi lub organizmów wodnych, lub zmniejszenie negatywnego lub zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko. Ponadto w ramach tego środka dofinansowanie można uzyskać na inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie, mające na celu poprawę warunków postoju lub obsługi sprzętu pływającego służącego do połowu ryb śródlądowych, poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych.

Rybacy mogą liczyć również na wsparcie w ramach osi priorytetowej 3 Środki służące wspólnemu interesowi PO RYBY 2007 - 2013. Beneficjenci mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych w ramach Środka 3.1 Działania wspólne. Ponadto w ramach tego Środka można uzyskać dofinansowanie w wysokości na utworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów rybnych. W pierwszym roku jest to 100%, w drugim 80% a w trzecim 60% wartości kosztów kwalifikowanych operacji. Ponadto istnieje możliwość realizacji projektu pilotażowego w ramach Środka 3.5 np. ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy poprawa technik i narzędzi połowowych. Rybacy mogą również w sposób pośredni lub bezpośredni skorzystać z pomocy udzielanej w ramach Środka 3.3 na inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

Jakie możliwości dla rozwoju lokalnych społeczności oferuje Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ?
Odpowiada: Kazimierz Plocke , sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizacją operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) przygotowanych przez Lokalne Grupy Rybackie mogą być zainteresowani przede wszystkim mieszkańcy gmin, które przystąpiły do lokalnych grup rybackich. Realizacja LSROR powinna się przyczynić do poprawienia konkurencyjności i jakości życia na danym obszarze. Oś 4 to dla mieszkańców gmin bogata oferta operacji, na realizację których mogą uzyskać potrzebne środki finansowe. W ramach osi 4 możliwe będzie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dofinansowanie już prowadzonej firmy lub rozpoczęcie inwestycji poprawiających sieć usług na obszarze.

Szczególne miejsce wśród beneficjentów osi 4 zajmują rybacy. Będą oni mogli liczyć na dofinansowanie operacji związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej i tworzeniem dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Ponadto w ramach osi priorytetowej 4 będą finansowane operacje mające na celu podnoszeniu wartości produktów rybactwa. Lokalne produkty rybackie nie są często dobrze rozreklamowane a ich sieć dystrybucji nie jest rozwinięta ze względu na brak środków finansowych. Wskazywały to często w swoich strategiach same LGR. Oś 4 umożliwi zatem rozpropagowanie tych produktów i uczynienie z nich magnesu gotowego przyciągać rzesze turystów i konsumentów ciekawych nowych smaków i tradycyjnych potraw w nowych odsłonach.

Jest to szczególnie ważne dla rodzinnych gospodarstw rybackich, ponieważ stwarza możliwość zwiększenia dochodów i rozszerzenia działalności poza dotychczas prowadzoną. W ten sposób pojawia się dodatkowa szansa na rozwój turystyki i agroturystyki, szczególnie dla gospodarstw i przedsiębiorstw prowadzących działalność rybacką. Warto zauważyć, że rozwój takiej działalności, napędza rozwój całej lokalnej gospodarki, od punktów gastronomicznych i atrakcji turystycznych po rozwój lokalnego przemysłu.
Inne możliwości oferowane przez oś 4 zainteresują lokalne organizacje społeczne. Za przykład może służyć organizowanie kół zainteresowań dla dzieci, tworzenie muzeów, czy organizowanie imprez kulturalnych. Organizacje ekologiczne, które są zaangażowane w ochronę lokalnego dziedzictwa przyrodniczego wskazywały w LSROR na chęć realizacji operacji polegających na zabezpieczeniu pomników przyrody oraz odbudowę szlaków wodnych.