Pogłowie owiec ogółem w grudniu 2012 r. zwiększyło się w stosunku do stanu w grudniu 2011 r. o 5,8 tys. sztuk (o 2,7 proc.) do poziomu 218,5 tys. sztuk.

Populacja maciorek owczych spadła w skali roku o 9,1 tys. sztuk (o 6,3 proc.) do poziomu 134,7 tys. sztuk.

W porównaniu do stanu w czerwcu 2012 r. pogłowie owiec ogółem spadło o 48,3 tys. sztuk (o 18,1 proc.), w tym stado maciorek zmniejszyło się o 23 tys. sztuk, tj. o 14,6 proc.

W grudniu 2012 r. obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,5 sztuk, w tym maciorek 0,9 sztuk wobec odpowiednio 1,4 i 0,9 sztuk w grudniu 2011 r.

W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) wynosił 61,7 proc. i zmniejszył się w okresie rocznym o 5,9 p. proc.

W przekroju terytorialnym wzrost pogłowia owiec w grudniu 2012 r. odnotowano w 10 województwach, przy czym największy, (o ponad 5 proc.), odnotowano w województwach: lubelskim (o 13,3 proc.), podlaskim (o 10,9 proc.), zachodniopomorskim (o 9,4 proc.), małopolskim (o 8,9 proc.), warmińsko–mazurskim (o 8,7 proc.) i śląskim (o 6,7 proc.).

W 6 województwach populacja owiec spadła, najgłębiej, (o ponad 10 proc.) w województwie świętokrzyskim (o 12,8 proc.) i kujawsko–pomorskim (o 11 proc.).

W grudniu 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie (27,1 proc.), wielkopolskie (9,6 proc.), podlaskie (9,4 proc.) i podkarpackie (7 proc.), a najmniejszym udziałem – opolskie (0,9 proc.), świętokrzyskie (1 proc.) i lubuskie (1,9 proc.).