Dobra kondycja sektora pszczelarstwa jest delikatną kwestią ze względu na podstawową rolę pszczół w procesie zapylania. Od kilku lat sektor ten boryka się z bezprecedensową śmiertelnością pszczół. Jest ona nie tylko źródłem trudności ekonomicznych dla pszczelarzy, ale również stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Programy krajowe są obecnie jedynym narzędziem umożliwiającym częściową rekompensatę utraty pszczół. Państwa członkowskie są zadowolone z korzyści, jakie przyniosły te programy, a pozytywny wpływ środków finansowanych w ramach programów krajowych w sektorze jest również powszechnie dostrzegany przez pszczelarzy.

W związku z powyższym Komisja postanowiła zwiększyć całkowity roczny budżet przeznaczony na współfinansowanie programów krajowych do 32 mln euro rocznie w latach 2011, 2012 i 2013, w porównaniu z poziomem unijnego współfinansowania, które było dostępne w okresie 2008–2010 (26 mln euro). Pozwoli to na zwiększenie skuteczności programów i wykazanie proaktywnego podejścia Komisji do rozwiązywania problemów bardzo wrażliwego sektora.

Wszystkie państwa członkowskie przekazały Komisji swoje krajowe programy pszczelarskie. Programy te obejmują różne działania: zwalczanie warozy, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, wsparcie dla laboratoriów, zasiedlanie uli, stosowane programy naukowo-badawcze i wsparcie techniczne. Wszystkie 27 programów kwalifikuje się do współfinansowania.

Źródło: KE/farmer.pl