Głównym celem opracowanego przez resort rolnictwa i zaakceptowanego w ub. roku przez Komisję Europejską - Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 - jest poprawa ogólnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich. W ramach KPWP Polska może wydać na wsparcie pszczelarzy 7,88 mln euro na każdy z trzech sezonów (czyli ok. 32-33 mln zł – kwota jest zależna od kursu euro). Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a druga połowa z krajowych środków. 

Na podstawie zatwierdzonych ram Programu prezes ARiMR określił warunki mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest natomiast odpowiedzialny za koordynację mechanizmu, jako zadanie delegowane z Agencji. Na swoich stronach właśnie uściślił warunki uczestnictwa w tym mechanizmie.

I tak - KOWR przypomina - że podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022 są:

- związki pszczelarskie,
- stowarzyszenia pszczelarzy,
- zrzeszenia pszczelarzy,
- spółdzielnie pszczelarskie,
- grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, wpisani do rejestru grup, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026, t.j.).

Uczestnik mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” powinien posiadać nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów lub wystąpić o jego nadanie do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Od sezonu 2019/2020 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
- zakup sprzętu pszczelarskiego;
- zakup leków do zwalczania warrozy;
- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
- zakup pszczół;
- wykonanie analiz jakości miodu.

Co istotne:  beneficjentami działań: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej i wykonanie analiz jakości miodu - mogą być tylko Pszczelarze, producenci produktów pszczelich (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół) – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego).

Szczególną uwagę na zapisy mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich powinni też zwrócić producenci matek, pakietów lub odkładów: zmienił się bowiem katalog chorób! Badanie kliniczne wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej.

Uwaga! Pomoc będzie udzielana na zakup pszczół pochodzących od producentów matek, pakietów lub odkładów pszczelich zamieszczonych na liście producentów publikowanej przez KOWR, od daty złożenia w KOWR (lub daty nadania przesyłki w placówce operatora publicznego) prawidłowego zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotności pni pszczelich, wystawionego przez lekarza weterynarii wolnej praktyki.