Nowe założenia do projektu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przyjęte przez Radę Ministrów dają większe możliwości powiatowym lekarzom weterynarii  w skutecznym eliminowaniu nieprawidłowego użycia nawozów organicznych jak i polepszaczy gleby w gospodarstwach rolnych.

Do tej pory podczas kontroli inspektorów weterynarii w gospodarstwach rolnych, urzędnicy nie mieli możliwości nakładania kar finansowych na rolników, u których stwierdzono nieprawidłowości. 

Jedyną formą kary finansowej z jaką najszybciej mogli spotkać się rolnicy łamiący prawo, był mandat w wysokości 500 zł – za niedopełnienie warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie, które mogły przyczynić się do skażenia pasz.

Oprócz nałożonego mandatu, należy pamiętać, że nielegalne stosowanie białek zwierzęcych (mączek) podlega przepisom kodeksu karnego i zagrożone jest dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, w tym karą pozbawienia wolności do roku czasu włącznie.

Zawsze jeżeli inspektor stwierdzi nielegalne użycie w żywieniu zwierząt mączek mięsno-kostnych, to stado podlega tzw. blokadzie stada. W związku z tym pasze skażone mączkami kierowane są bezwzględnie do zniszczenia. W konsekwencji wszystkie zwierzęta skarmiane skażonymi paszami mogą być kierowane do rzeźni, a uzyskane produkty przekazywane do utylizacji na koszt hodowcy.

Taką decyzję wydaje powiatowy lekarz weterynarii. Podczas blokady stada, obrót i handel takimi zwierzętami jest zabroniony. Zdarza się, że powiatowy lekarz weterynarii zleca wykonanie dodatkowych analiz.

Obecna nowelizacja zmierza w kierunku wprowadzenia bardziej restrykcyjnego zarządzania wykorzystaniem nawozów organicznych i  polepszaczy glebowych wytworzonych z mączki mięsno - kostnej uzyskanej z materiału kategorii 2 lub z przetworzonego białka zwierzęcego (Processed Animal Protein - PAP) w rolnictwie.

Projekt nowelizacji mówi, że powiatowy lekarz weterynarii oprócz nałożenia blokady na stado i skierowania sprawy do sądu, będzie mógł bezpośrednio nałożyć dodatkową karę finansową. Propozycja przewiduje jej wielkość – od trzykrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Być może większe możliwości w nakładaniu kar finansowych przez powiatowego lekarza weterynarii ograniczą występowanie na terenie kraju nielegalnych procederów wykorzystania mączek mięsno – kostnych w żywieniu świń i drobiu.

Był to jeden z głównych powodów, dla których Komisja Europejska w tym roku nie zgodziła się na zniesienie zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt monogastrycznych (drób i trzoda chlewna).

Komisja Europejska podkreślała w swojej decyzji ciągłe występowanie nielegalnych procederów stosowania mączek mięsno – kostnych w paszy dla zwierząt, które występują regularnie w niektórych krajach – także w Polsce. Zalecenia KE mówiły również o tym, że bardziej dotkliwe kary finansowe prawdopodobnie szybciej wyeliminowałyby nielegalny obrót mączkami mięsno-kostnymi.