Polska jest liderem w Europie pod względem ilości podmiotów sektora paszowego. W krajowym rejestrze producentów pasz znajduje się 530 tys. podmiotów, co świadczy o dużym rozdrobnieniu gospodarstw. Żaden podmiot sektora paszowego nie może być wyłączony z nadzoru, dlatego co roku są przeprowadzane wyrywkowe kontrole. Przepisy krajowe są określone na podstawie unijnych aktów prawnych, a najważniejszy z nich to rozporządzenie 183/2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.


W tym roku w każdym powiecie zostanie skontrolowanych od 150 do 200 gospodarstw, wybranych losowo z rejestru. Dodatkowo będzie kontrolowany 1 proc. gospodarstw w zakresie wzajemnej zgodności, wymagany przez UE. W rejestrze znajdują się zarówno producenci wytwarzający pasze na własne potrzeby, jak i wytwórnie paszowe. Żaden podmiot sektora paszowego nie może być wyłączony z nadzoru. Każdy rolnik, który produkuje pasze, ma obowiązek zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii i złożyć wniosek o wpisanie do rejestru.

Wymagania, jakie nakłada UE na rolników produkujących pasze na potrzeby własne, nie są wygórowane. Każdy inspektor przeprowadzający kontrolę będzie sprawdzał, czy nie są łamane podstawowe zasady higieny produkcji i przechowywania pasz. Należy zwracać szczególną uwagę, czy pasze są: odpowiednio przechowywane i chronione przed skażeniami, czy w miejscach, gdzie pasze są przechowywane, nie dochodzi do jednoczesnego przechowywania niezabezpieczonych środków ochrony roślin lub środków leczniczych. Środki transportu, a także pomieszczenia, w których składowane są pasze, muszą być okresowo dezynfekowane. Rolnik powinien również dbać o to, aby w gospodarstwie ograniczać występowanie szkodników - mówi dr Jacek Boruta, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji.


Wszystkie działania prowadzące do utrzymania odpowiedniego poziomu higieny pasz powinny być udokumentowane przez gospodarza. Niestety jest to słaba strona większości gospodarstw. W dokumentacji powinny się znaleźć zapiski dotyczące: każdorazowego przypadku zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych, stosowania nasion GMO, pojawienia się szkodników lub chorób zwierząt. Dokumentacja może być prowadzona w postaci odręcznych notatek zapisywanych przez rolnika. Odnoszących się np. do dnia, rodzaju i ilości środka dezynfekującego - mówi dr Jacek Boruta.


Zapewnienie odpowiedniej higieny pasz pozwala na bezpieczne żywienie zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Wówczas będziemy mieć gwarancję, że żywność obecna na rynku jest bezpieczna dla konsumenta pod względem higienicznym i zdrowotnym.