Kolejne kontrole zostały przeprowadzone w 218 rzeźniach, 263 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 18 w chłodniach składowych,196 w punktach skupu zwierząt, 166 u pośredników w handlu zwierzętami, 244 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 713 środków transportu zwierząt.

W nielicznych rzeźniach stwierdzono uchybienia w zakresie: nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Uchybienia dotyczyły głównie:
- nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego,
- nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów strukturalnych i prawidłowego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - w chłodniach składowych,
- stanu higienicznego, łańcucha chłodniczego i identyfikowalności - w środkach transportu przeznaczonych do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, dobrostanu zwierząt i identyfikacji zwierząt - w punktach skupu zwierząt,
- infrastruktury, prowadzenia dokumentacji i identyfikowalności zwierząt - w podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami,
- warunków technicznych środka transportu, dokumentacji, identyfikacji zwierząt i dobrostanu zwierząt - w podmiotach zajmujących się transportem zwierząt.

Jednocześnie ujawniono, że w 45 podmiotach prowadzono działalność nielegalnie. Przypadki te dotyczyły: nielegalnego uboju zwierząt, rozbioru i/lub przetwórstwa spożywczego, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt i pośrednictwa w obrocie zwierzętami, stwierdzono też przypadki nielegalnego transportu zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W efekcie kontroli Inspekcja Weterynaryjna:
- nałożyła 17 kar pieniężnych na łączną sumę 62,2 tys. zł w drodze decyzji administracyjnych oraz 46 mandatów na łączną kwotę 13,5 tys. zł;
- 25 spraw przekazała do organów ścigania. Przekazanie 5 kolejnych spraw jest w toku;
- wydała 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 5 jest w toku;
- przekazała 5 spraw do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;
- wszczęła postępowanie w stosunku do 4 nadzorujących, urzędowych lekarzy weterynarii.