Najwięcej kontroli przeprowadzono w rzeźniach, bo 303. Z kolei 257 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 20 w chłodniach składowych, 271 w punktach skupu zwierząt, 237 u pośredników w handlu zwierzętami, 190 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 753 środków transportu zwierząt.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że w nielicznych rzeźniach stwierdzono uchybienia w zakresie: nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Uchybienia dotyczyły przeważnie:
- nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów higienicznych, wymogów strukturalnych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego.
- nadzoru właścicielskiego, identyfikowalności, wymogów strukturalnych
i prawidłowego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - w chłodniach składowych.
- uchybień higienicznych, łańcucha chłodniczego i identyfikowalności - w środkach transportu przeznaczonych do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
- infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, dobrostanu zwierząt i identyfikacji zwierząt - w punktach skupu zwierząt
- prowadzenia dokumentacji i identyfikowalności zwierząt - w podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami: infrastruktury,
- warunków technicznych środka transportu, dokumentacji, identyfikacji zwierząt i dobrostanu zwierząt - w podmiotach zajmujących się transportem zwierząt.

Jednocześnie ujawniono, że w 27. podmiotach prowadzono działalność nielegalnie.

Przypadki te dotyczyły: nielegalnego uboju zwierząt, rozbioru i/lub przetwórstwa spożywczego, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt i pośrednictwa w obrocie zwierzętami.

Ponadto stwierdzono 4 przypadki nielegalnego transportu zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W efekcie kontroli Inspekcja Weterynaryjna:
- nałożyła 19 kar pieniężnych na łączną sumę 64,5 tys. zł w drodze decyzji administracyjnych oraz 57. mandatów na łączną kwotę 12,7 tys. zł;
- 35 spraw przekazała do organów ścigania. Przekazanie 6. kolejnych spraw jest w toku;
- wydała 19 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 15. jest w toku;
- przekazała 6 spraw do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;
- cofnęła wyznaczenia 8. nadzorującym, urzędowym lekarzom weterynarii, a w stosunku do 1. postępowanie mające na celu wyciągnięcie konsekwencji jest w toku.