W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 8 - 14 maja 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 1586 kontroli: 212 w rzeźniach, 278 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 16 w chłodniach składowych, 204 w punktach skupu zwierząt, 91 u pośredników w handlu zwierzętami, 191 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 594 środków transportu zwierząt do 8h i powyżej 8h.

Najczęściej występujące uchybienia w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, warunków technicznych środka transportu i dobrostanu zwierząt.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 8 - 14 maja 2013 roku kontroli ujawniono 23 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, skupu zwierząt, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, uboju zwierząt i rozbioru półtusz.
Ponadto stwierdzono 1 przypadek nielegalnego transportu, który dotyczył produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym:

- nałożono w drodze decyzji administracyjnej 13 kar pieniężnych na łączną sumę 63000 zł, nałożenie 37 kolejnych jest w toku;
- nałożono 78 mandatów na łączną kwotę 18 700 zł;
- 17 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnych 6 jest w toku;
- wydano 7 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 6 jest w toku;
- 4 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.