Wczoraj sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkał się z przedstawicielami środowisk weterynaryjnych reprezentowanych przez członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii, Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

W rozmowach uczestniczyli również: Główny Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW.

Celem spotkania było omówienie problemów w działaniu Inspekcji Weterynaryjnej, możliwości jej wzmocnienia i usprawnienia, a także zaproponowanie inicjatyw mających na celu poprawę jej funkcjonowania.

Minister Kazimierz Plocke podkreślił konieczność szybkiego podjęcia działań i zapewnił o priorytetowym traktowaniu tych zagadnień przez resort. Podziękował również za wolę współpracy ze strony rozmówców.

W trakcie spotkania ustalono, że w najbliższym czasie zostaną powołane dwa zespoły robocze z udziałem przedstawicieli ww. organizacji:
- do spraw reorganizacji Inspekcji Weterynaryjnej,
- do spraw finansowania zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Zadaniem tych zespołów będzie zaproponowanie konkretnych rozwiązań systemowych dotyczących poruszanych zagadnień.

Źródło: MRiRW