Po godzinie 12:00 zakończyło się trwające od 9:30 posiedzenie połączonych komisji rolnictwa i ustawodawczej.

Wyniki obrad połączonych komisji

Połączone komisje odrzuciły oba najdalej idące wnioski, tj. wniosek Komisji Rolnictwa o odrzucenie projektu ustawy w całości (13 za, 18 przeciw, 1 wstrzymany) oraz wniosek senatorów lewicy o przyjęcie ustawy bez poprawek (wniosek odrzucony ze względu na brak poparcia).  

Przyjęto zaś poprawkę wyłączającą ubój rytualny drobiu z ograniczeń wprowadzanych przez nowelę w zakresie uboju rytualnego na cele eksportowe.

Przyjęte zostały również poprawki zmieniające vacatio legis dla przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt futerkowych (do 31.07.2023 r., tj. 2,5 roku) oraz ograniczenia uboju rytualnego wyłącznie na potrzeby członków polskich związków wyznaniowych (do 31.12.2025 r., tj. 5 lat).

Posiedzenia plenarne

Podczas posiedzenia plenarnego, które rozpoczęło się o godz. 15:00, senatorowie przegłosowali już obydwa najdalej idące wnioski. tj. o odrzucenie nowelizacji oraz o przyjęcie jej bez poprawek. 

Oba wnioski odrzucono.

Pierwszy głosowaniu poddano wniosek o odrzucenie ustawy. Poparło go 24 senatorów, przeciw było 64, a wstrzymało się 9.

Podczas głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek głosowało 100 senatorów, z czego 2 zagłosowało za, 97 przeciw, zaś wstrzymał się 1. 

W tej sytuacji senatorowie przystąpili do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.