Warunki rozporządzenia z dnia 9 marca 2009 roku w prawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie pozwalają na otrzymywanie płatności uzupełniającej przez rolników rozwijających produkcję zwierzęcą poprzez zwiększenie powierzchni swoich gospodarstw o nowe użytki zielone.

- Obowiązujące przepisy rozporządzenia ograniczają w dużej mierze obrót gruntami, jakimi są łąki i pastwiska, a jednocześnie pozbawiają rolników płatności w przypadku dokupienia tego rodzaju gruntów, pomimo że mogły być objęte wcześniej tą płatnością. Nie służy to procesowi powiększania średniego areału gospodarstw rolnych, jak również rozwojowi między innymi produkcji przeżuwaczy, w tym bydła mięsnego – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego też zarząd KRIR wnioskuje do resortu rolnictwa o nowelizację tego rozporządzenia w celu umożliwienia rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ubiegania się o płatności zwierzęce do trwałych użytków zielonych, które nie były zadeklarowane w 2006 roku.

Źródło: farmer.pl