Jak zauważył wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pszczelarstwo zapewnia globalne bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowe środowisko przyrodnicze, sprzyja zachowaniu ekosystemu i różnorodności biologicznej naszej planety. Podkreślił, że wartość pszczół, jako zapylaczy dla całego ekosystemu w Polsce, jest szacowana na około 5 mld zł.

Do rozwoju sektora produktów pszczelarskich na przestrzeni ostatnich lat przyczyniło się szereg czynników m.in. dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczno - naukowe, sprawnie funkcjonujące struktury związkowe pszczelarzy, wysoka jakość produkowanego sprzętu pasiecznego, szeroka oferta asortymentowa oraz programy wsparcia pszczelarstwa - wyliczał Wroński.

Jak mówił, od akcesji Polski do UE realizowany jest program, a właściwie 3-letnie programy pomagające pszczelarzom w utrzymaniu populacji tych owadów - najpierw przez Agencję Rynku Rolnego, a po jej likwidacji - przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Obecnie realizowany jest "Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022", który jest już szóstym zatwierdzonym przez KE programem dot. rynku pszczelarstwa. Jego budżet wynosi około 33 mln euro, środki w połowie pochodzą ze środków unijnych, a w połowie z krajowego budżetu. Największe pieniądze wydatkowane na refundację kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy.

Od wejścia Polski do UE w 2004 r do końca 2021 r. zrealizowano 5,3 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano 349 mln zł - poinformował Wroński.

Zdaniem Wrońskiego warte podkreślenia jest istotne obniżenie wpływu warrozy na śmiertelność rojów dzięki wsparciu pszczelarzy w zakupie leków.

Ocenił, że "realizacja mechanizmu przez te wszystkie lata przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu liczby rodzin pszczelich w Polsce, co jest zasługą wspólnych działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i środowisk pszczelarskich". Takim efektem jest systematycznie rosnąca liczba rodzin pszczelich w Polsce. W 2021 r. - według danych Instytutu Ogrodnictwa w Puławach - na terenie naszego kraju znajdowało się ponad 2 mln rodzin pszczelich wobec 1,3 mln w 2012 r., co oznaczało wzrost o ok. 54 proc.

Szacuje się, że w ramach działań realizowanych przez KOWR wspieranych jest średniorocznie ponad 40 tys. pszczelarzy, głównie z gospodarstw rodzinnych, w których prowadzi się produkcję pasieczną.

Wiceszef KOWR zwrócił uwagę, że realizowane działania skutkują coraz lepszą jakością miodów i produktów pszczelich wytwarzanych przez rodzimych producentów. Na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się 92 miody z różnych regionów Polski, a 10 polskich miodów ma unijne certyfikaty produktów regionalnych i tradycyjnych.

- Wielopokoleniowe doświadczenie i kunszt zawodowy polskich pszczelarzy sprawia, że miód produkowany w Polsce charakteryzuje się wysoką jakością - zaznaczył Wroński.

Z danych pochodzących z organizacji pszczelarskich wynika, że w ostatnich pięciu latach 2017-2021 produkcja miodu pszczelego w Polsce wahała się od blisko 13 tys. ton do ponad 22 tys. ton. Mimo systematycznego wzrostu populacji pszczół w Polsce zbiory uzależnione są przede wszystkim od warunków pogodowych oraz od kondycji pszczół.