Wyższy limit wsparcia dla pszczelarzy? Rząd się deklaruje

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowany w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

W wykazie wskazano, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa termin obowiązywania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., zastąpionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że bez zmiany przepisów nie będzie możliwe udzielanie po dniu 30 czerwca br. pomocy producentom rolnym w formie m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników czy też dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich - wyjaśniono. 

Wyższe dotacje i kredyty dla pszczelarzy

Dodano, że ceny usług pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich nie były podwyższane od 2015 r. Zauważono również, że zgodnie z danymi ARiMR zapotrzebowanie na środki na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich przewyższa limit środków określonych w przepisach na tę pomoc w wysokości 60 mln zł. Podano też, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają wnioski o ustalenie dla wszystkich kredytobiorców jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych - 60 miesięcy. Zwrócono także uwagę na potrzebę zapewnienia nieprzerwanych dostaw materiału siewnego dla producentów rolnych.

Jak wynika z wykazu, poza zastąpieniem odniesień do tracącego moc rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 odesłaniem do analogicznych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r., projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma na celu m.in.: podwyższenie o 10 proc. cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich; podwyższenie z 60 mln zł do 82 mln zł limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich; ustalenie dla wszystkich kredytobiorców - producentów rolnych jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych - 60 miesięcy.

Projektowane rozporządzenie ma też umożliwić ubieganie się o kredyt na skup podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie. Zaznaczono, że zarówno kredyt płynnościowy, jak i kredyty na skup "będą udzielane w celu poprawy płynności finansowej, a nie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy".

Ze względu na przedmiot projektu ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca czerwca br.