Pan Andrzej Leszko został zgłoszony do konkursu przez Lubuski Związek Pszczelarzy. Pszczelarstwem zajmuje się od 10 lat, prowadzi pasiekę wędrowną, posiada 140 zarejestrowanych rodzin pszczelich.

Jak przyznaje, pasja do pszczelarstwa to hobby mocno zakorzenione w rodzinie. Dziadek Pana Andrzeja prowadził pasiekę od lat 60. ub. wieku. Ale jak zrobić pierwsze ule Panu Andrzejowi pokazał... wujek. I tak przygoda z pszczelarstwem uwieńczona została nagrodą Pszczelarza Roku 2022 w kategorii Pszczelarstwo Towarowe oraz specjalnym wyróżnieniem za miód akacjowy.

Pierwsze miejsce w Kategorii Pszczelarstwo hobbystyczne zajął Pan Krzysztof Gruszka, zgłoszony przez Beskidzki Związek Pszczelarzy Bartnik (pszczelarstwem zajmuje się od 4 lat, prowadzi pasiekę stacjonarną, posiada 70 zarejestrowanych rodzin pszczelich).

Pierwsze miejsce w Kategorii Pszczelarstwo miejskie zajął natomiast Pan Krzysztof Antoszewski, zgłoszony przez świętokrzyski ośrodek doradztwa rolniczego w Modliszewicach (pszczelarstwem zajmuje się od 20 lat, prowadzi pasiekę wędrowną i stacjonarną, posiada 70 zarejestrowanych rodzin pszczelich).

W Kategorii Pszczelarz współpracujący z rolnikiem - I miejsce zajął Pan Grzegorz Jabłoński- Pasieka Jabłońscy. Pan Grzegorz został zgłoszony do konkursu – z rolnikiem Panem Marianem Lewickim z Linowca. Zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (pszczelarstwem zajmuje się od 24 lat, prowadzi pasiekę wędrowną i stacjonarną, posiada 300 zarejestrowanych rodzin pszczelich).

Redakcja farmer.pl gratuluje zwycięzcom!

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 20 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja pt. „Ekonomia w produkcji pszczelarskiej – wyzwania i zagrożenia”. 

Jak podkreślił w jej trakcie Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR (partner konkursu Pszczelarz Roku), rozwój pszczelarstwa w Polsce był możliwy dzięki realizowanemu przez KOWR od 2004 r. (wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego) mechanizmowi WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

– Środki finansowe pochodzące z programu corocznie trafiały do kilkudziesięciu tysięcy pszczelarzy, reprezentowanych przez około 100 organizacji pszczelarskich. Po akcesji Polski do UE do 15 października 2022 r. rozliczono 5,7 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano łącznie prawie 400 mln zł. Środki przekazane branży pszczelarskiej w ostatnich 18 latach przyniosły wymierne efekty: wzrosła liczba rodzin pszczelich do ponad 2 mln, zmniejszono śmiertelność rojów, zmodernizowano zaplecze produkcyjne. Dzięki licznym szkoleniom rozpowszechniono wiedzę teoretyczną i praktyczną pszczelarzy na temat wszystkich aspektów gospodarki pasiecznej – powiedział Dyrektor Marcin Wroński.

Zastępca Dyrektora Generalnego zwrócił uwagę, że KOWR, zgodnie z zapisami ustawowymi, realizuje również działania promujące m.in. miody i produkty pszczele w kraju oraz za granicą. Podkreślił znaczenie świadomych wyborów zakupowych konsumentów przy zakupie miodów, w tym na oznaczenie PRODUKT POLSKI, będący gwarantem pochodzenia produktu. Ponadto przypomniał, że KOWR obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, które zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych (w tym miodów i innych produktów pszczelich). Pszczelarstwo wspierane jest w ramach Funduszu Promocji Roślin Oleistych.