Poprawki mają charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Poparła je strona rządowa reprezentowana przez ministerstwo rolnictwa.

Uchwalona przez Sejm w październiku tego roku ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Nowa ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdraża unijne przepisy w tej sprawie - tłumaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

W porządku posiedzeniu komisji był zaplanowany też punkt nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Na prośbę senatorów spotkanie miało odbywać się z udziałem ministra Grzegorza Pudy. Minister na zaproszenie nie odpowiedział, a na posiedzenie skierował swojego zastępcę wiceministra Bartosika. W tej sytuacji senatorowie podjęli wniosek o przesunięciu tego punktu obrad na inny termin, tak by doszło do spotkania z ministrem.