W 2012 r. nadzorem IJHARS objęto 263 ubojnie trzody chlewnej (tj. o 2 zakłady mniej niż w 2011 r.), w tym 5 dobrowolnie uczestniczących w systemie klasyfikacji tusz wieprzowych.

Zakłady ubojowe objęte w 2012 r. nadzorem IJHARS stanowiły 44,7 proc. ogółu ubojni trzody działających na terenie kraju (588), przy czym w porównaniu do 2011 r. ich udział wzrósł o 3,1 punktu procentowego (w 2011 r. wynosił 41,6 proc.).

W 2012 r. przeprowadzono ogółem 1.977 wizyt kontrolnych w zakładach prowadzących ubój trzody chlewnej, tj. o 36 więcej niż w 2011 r. (tj. o 1,8 proc.).  

W trakcie wizyt kontrolnych sprawdzono poprawność klasyfikacji przeprowadzonej przez 393 rzeczoznawców (tj. 68,3 proc. wszystkich uprawnionych do klasyfikacji tusz wieprzowych) na podstawie 73,2 tys. szt. tusz wieprzowych.

Ubój trzody chlewnej w 2012 r. wyniósł 19,4 mln. szt., w tym w zakładach ubojowych objętych nadzorem IJHARS 18,0 mln. szt. trzody chlewnej, co stanowiło 92,8 proc. uboju całkowitego dokonanego w zakładach na terenie kraju.

Klasy jakości handlowej nadano 17,1 mln. szt. tusz wieprzowych, tj. 95,4 proc. wszystkich tusz wieprzowych uzyskanych z uboju trzody chlewnej w zakładach nadzorowanych, czyli o 2,1 punktu procentowego więcej niż w 2011 r.

Liczba tusz wieprzowych skontrolowanych podczas wizyt kontrolnych w 2012 r. wynosiła 73,2 tys. szt. i zmniejszyła się w porównaniu do 2011 r. o 15,0 proc. Średnia liczba tusz poddanych kontroli podczas jednej wizyty kontrolnej wynosiła 37,0 szt.
i była o 7,3 szt. (tj. 16,5 proc.) niższa od średniej z 2011 r.

W wyniku kontroli ustalono:
•choirometry posiadały 243 zakłady, tj. 92,4 proc. kontrolowanych,
•uprawnionych rzeczoznawców zatrudniało 260 zakładów, tj. 98,9 proc. kontrolowanych,
•klasyfikacji tusz wieprzowych (pomimo podlegania takiemu obowiązkowi) nie podjęły 3 zakłady ubojowe, tj. 1,1 proc. kontrolowanych,
•nieprawidłowe dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wieprzowych  stwierdzono w 5 zakładach ubojowych, tj. w 1,9 proc. kontrolowanych,
•nieprawidłowy czas przechowywania dokumentacji z klasyfikacji tusz wieprzowych (tj. krótszy niż wymagane cztery tygodnie) stwierdzono w 2 zakładach, tj. 0,8 proc.  kontrolowanych,
•nieprawidłowy pomiar mięsności wykonano w przypadku 5,2 tys. szt. tusz,
tj. 7,1 proc. skontrolowanych,
•klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadzały osoby bez aktualnych uprawnień rzeczoznawcy w 7 zakładach, tj. 2,7proc. kontrolowanych,
•nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 1,0 tys. szt. tusz wieprzowych, tj. 1,4 proc. kontrolowanych,
•nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,9 tys. szt. tusz wieprzowych, tj. 1,2 proc.  kontrolowanych,
•informacje o wynikach klasyfikacji wystawiane dostawcom żywca rzeźnego, były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich ubojniach.