Źródłem pochodzenia nieprzyjemnych zapachów są zwierzęta, których produkty uboczne przemiany materii negatywnie działają na otoczenie głównie poprzez udział gazów lotnych. Jest to problem powodujący nie tylko niezadowolenie w związku z zapachami, ale także stanowi zagrożenie dla zdrowia osób wdychających owe gazy. Obecny postęp technologiczny znalazł jednak metodę skuteczną przeciwdziałaniu tego typu trudnościom - są to biofiltry.

Biofiltry są stosunkowo nowoczesną techniką walki z odorami, przy czym na skalę przemysłową metodę tą stosuje się głównie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci oraz zakładach przemysłowych, np. przy produkcji chemicznej czy w odlewniach. Obecnie zastosowanie znajdują jednak także w budynkach inwentarskich.

Systemy biofiltracji polegają na filtracji powietrza przez biologicznie aktywny materiał. Jako materiał aktywny biologicznie zazwyczaj stosuje się glebę lub kompost, a w celu zwiększenia jego porowatości dodaje się torf lub inny surowiec ułatwiający przepuszczanie gazów przez filtr. W glebie, która jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, znajduje się odpowiednia ilość mikroorganizmów - prowadzą one do częściowego lub całkowitego rozłożenia zanieczyszczeń z gazów, co w rezultacie zmniejsza także udział nieprzyjemnych zapachów w otoczeniu chlewni.

- Odory powodowane są głównie przez związki siarki znajdujące się w gazach - związki takie niemalże w 100 proc. rozkładają się w biofiltrach - mówi prof. Anna Chmielowiec - Korzeniowska z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - Największy sens zastosowania takiego rozwiązania występuje w przypadku budowy nowego obiektu - można wtedy z góry dostosować budynek do biofiltru, aby w pełni wykorzystać jego potencjał - kontynuuje.

Rozważając zastosowanie biofiltru należy pamiętać, że budynek musi być wyposażony w system wentylacji z centralnym wylotem. Ponadto trzeba także liczyć się z dodatkowymi kosztami w związku z poborem energii oraz wody. Największą barierą od stosowania biofiltrów okazuje się jednak koszt instalacji, gdyż może on wynosić kilkadziesiąt do kilkuset tys. złotych w zależności od zaawansowania technologicznego aparatury.