Zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znaczy to tyle, że obecnie obowiązujące rozporządzenie, w tym zakresie przedmiotowym, zostanie uchylone po upływie wskazanego terminu. Przedłożony projekt dotyczy 1,3 mln właścicieli gospodarstw rolnych.

 Kogo dotyczy nowe prawo?

 Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stanowi, że osobą ze szczególnymi potrzebami jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

W związku z nałożonym obowiązkiem minister rolnictwa przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Minister w Uzasadnieniu do projektu, wyjaśnił że wskazane  wytyczne w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami już w obecnie obowiązującym akcie zostały spełnione i nie zidentyfikował potrzeby zmiany tychże.

Jak podkreślił minister rolnictwa, projektowane przepisy są w wielu miejscach powtórzeniem treści już obowiązujących. Zmieniona została jednak redakcja rozporządzenia, co poskutkowało nową numeracją. W efekcie projektowane rozporządzenie, względem obowiązującego, uzyskało nowe brzmienie.

Nowe wymogi dla zbiorników na nawozy naturalne

 Choć minister  rolnictwa nie dostrzegł – jak to zostało napisane wyżej – potrzeby dostosowania lub modyfikacji wszystkich przepisów, to projektowane rozporządzenie zawiera inne podejście do „otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce” wynikające ze zmian w ustawie Prawo wodne. Otóż art. 506 tej ustawy uchylił art. 25 ustawy o nawozach, co pociągnęło za sobą koniecznością wprowadzenia do rozporządzenia kategorii „otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce”. W efekcie uległy zmianie zapisy obecnych paragrafów 5, 6 i innych.

 Paragraf drugi projektowanego rozporządzenia w nowym brzmieniu stanowi, że przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie, odbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, warunki techniczne, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwego instytutu badawczego albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Jak podkreślił minister rolnictwa nowy zapis upraszcza i przyśpiesza procedurę przygotowania formalnego dla zdarzeń wskazanych w tym paragrafie. Innymi słowy inwestor nie jest zobowiązany do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, wydawanego na podstawie art. 9 ustawy Prawo budowlane.

Nowe brzmienie pociągnęło za sobą potrzebę zmian przepisów obowiązującego rozporządzenia: § 5, § 6 oraz § 28. Poniżej nowy redakcyjnie § 5 dla dwóch zdarzeń:

Paragraf 5 ust. 1

Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej,

otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz płyt do składowania obornika

powinna wynosić co najmniej:

1)     25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak

      nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

2)     50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;

3)     10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;

4)     10 m od silosów na kiszonki;

5)     5 m od silosów na zboże i pasze;

6)     4 m od granicy działki sąsiedniej.

  

Paragraf 5 ust. 2

Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:

1)     25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak

       nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

2)     50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;

3)     10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;

4)     10 m od silosów na kiszonki;

5)     5 m od silosów na zboże i pasze;

6)     4 m od granicy działki sąsiedniej.

 
 W kolejnych paragrafach zapisane zostały normy odległościowe dla komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu, dla silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton, dla silosów na kiszonki, dla myjni urządzeń ochrony roślin.

Indywidualna weryfikacja

Choć minister rolnictwa w uzasadnieniu do projektu wyjaśnił, że nie zidentyfikował w prawie będącym w jego zakresie kompetencji, barier dostępności, to nie oznacza że one w poszczególnych gospodarstwach nie istnieją. Choć wydaje się, że będzie to martwe prawo, to w praktyce tak nie będzie.

 Jeśli wejdzie w życie projektowane rozporządzenie, to rolnicy, a dokładniej właściciele gospodarstw rolnych, na jego podstawie w związku z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jeśli zatrudnią taką osobę, będą zobowiązani do usunięcia wszelkich barier (przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych) i umożliwienie im dostępności (dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania).