Od czasu wykrycia ognisk tej choroby w czerwcu i lipcu br., litewskie władze weterynaryjne wprowadziły środki zaradcze zgodnie dyrektywą Rady Unii Europejskiej, w tym m.in. zakazy wywozu do pozostałych państw członkowskich UE. Ze względu na zagrożenie dla unijnych stad trzody chlewnej, Komisja Europejska uznała za konieczne wzmocnienie środków ochronnych podjętych przez Litwę.

Na mocy decyzji wykonawczej Komisji z 22 lipca br. obszary zapowietrzone i zagrożone chorobą objęte są ograniczeniami do dnia 20 sierpnia 2011 r. W decyzji z 16 sierpnia br. Komisja zobowiązuje Litwę do przestrzegania zakazu wywozu świń do pozostałych państw członkowskich UE oraz do państw trzecich z całego terytorium Litwy do 31 października 2011 r. Ustanowiono również środki w celu ograniczenia do minimum kontaktów między gospodarstwami trzody chlewnej w niektórych regionach Litwy, jak również niektórych usług na poziomie regionalnym.