Jak dowiadujemy się z informacji udzielonych przez biuro prasowe MRiRW w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 proponuje się, aby w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" były realizowane między innymi operacje dotyczące budynków inwentarskich wykorzystywanych w produkcji prosiąt, mleka i bydła mięsnego. Obecnie trwają prace w celu przeanalizowania zgłoszonych propozycji i ewentualnej zmiany opisu działania w tym zakresie.

Z kolei gospodarstwa utrzymujące małą liczbę zwierząt, będą mogły, zgodnie z projektem PROW 2014-2020, ubiegać się o pomoc w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw", na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Małe gospodarstwa będą mogły również realizować projekty zbiorowe, o których mowa w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Ponadto w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich możliwe będzie wsparcie gospodarstw rolnych ukierunkowanych na prowadzenie działalności w sektorze trzody chlewnej. Wyniki prac powołanego przez Ministra Zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej stanowią, podstawę ukierunkowania tej pomocy w ramach nowego programu.

Ministerstwo podkreśla wyraźnie, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nie stanowi „krajowego programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej".

Wstępnie przewiduje się, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wdrażane działanie wspierające inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych oraz działanie wspomagające restrukturyzację małych gospodarstw.

Szczegółowy opis tych działań uzależniony będzie od ostatecznego brzemienia przepisów Unii Europejskiej oraz wyniku konsultacji programu.

Na podstawie art. 18 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przewiduje się w ramach PROW 2014-2020 możliwość wsparcia inwestycyjnego gospodarstw.

Dlatego możliwe będzie wsparcie inwestycji, które poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa rolnego. Ponadto proponuje się wdrażanie w Polsce działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw", które polega na udzielaniu premii na rozwój określonej grupy małych gospodarstw, odpowiednio zdefiniowanej przez państwo członkowskie (wraz z określeniem minimalnej i maksymalnej wielkości gospodarstwa).

Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia, pomoc może być udzielana w postaci grantu (maksymalnie 15 000 euro) przyznawanego w celu rozwoju małego gospodarstwa rolnego.

Warunkiem przyznania pomocy będzie przedłożenie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Zgodnie z projektowanymi przepisami UE, nowy program powinien przyczyniać się do przekształcania sektora rolnego w sektor bardziej zrównoważony terytorialnie i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę oraz konkurencyjny i innowacyjny.

W przypadku obu ww. działań celem wsparcia będzie zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych i poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej we wszystkich regionach oraz promocja innowacyjnych technologii rolnych, ze szczególnym naciskiem na poprawę wyniku ekonomicznego wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, w szczególności w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku i orientacji rynkowej oraz zróżnicowania produkcji rolnej.

Należy podkreślić, że zgodnie z projektowanym art. 49, w nowym okresie programowania konieczne będzie określenie kryteriów wyboru operacji w ramach ww. działań. Celem kryteriów wyboru jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowanie środków zgodnie z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja Europejska podkreśla konieczność precyzyjnego ukierunkowania pomocy inwestycyjnej, tak aby projekty współfinansowane ze środków UE wpływały na realizację celów UE oraz precyzyjnie odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby polskiego rolnictwa.

Dlatego musimy mieć na uwadze, że działania skierowane będą do określonej grupy gospodarstw, a zakres możliwych do zrealizowania operacji będzie uzależniony od celów, które będą postawione przed tymi działaniami.