Niestety Adam Świderski. rolnik z Mściszewa, z ambicją aby rozwijać swoją działalność rolniczą, nie ma lekko. I nic nie zapowiada się, żeby jego inwestycja w budowę chlewni ruszyła dalej z miejsca. Nawet może ona zostać całkowicie zablokowana.

Jak informowaliśmy wcześniej, w marcu br. radni miasta i gminy Murowana Goślina uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego części Mściszewa, które całkowicie zablokowało budowę chlewni Adama Świderskiego.

Co więcej, już w kwietniu br., burmistrz Murowanej Gośliny, na podstawie uchwalonego w ekspresowym tempie planu miejscowego zagospodarowania Mściszewa, umorzył wydanie decyzji o warunkach zabudowy, niezbędnej do dalszej budowy chlewni Świderskich.

Urząd Gminy Murowanej Gośliny nie zamierza odpuścić

W związku z powyższymi wydarzeniami zgłosiliśmy się do urzędu Gminy Murowanej Gośliny o wyjaśnienie, jakie są przeciwwskazania ze strony Urzędu, aby wydać konkretną decyzję o warunkach zabudowy (albo pozytywną albo odmowną), co do budowy tego budynku inwentarskiego w Mściszewie?

- W odpowiedzi na e-maila informuję, że uchwałą Nr XX/204/2020 z dnia 25.03.2020 r. Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obrębu Mściszewo i Trojanowo (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2020, poz. 2936). W związku z powyższym, zgodnie z art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zostało i będzie umorzone - poinformowała nas Milena Zywert-Orczykowska, główny specjalista ds. planowania przestrzennego w  urzędzie gminy Murowanej Gośliny.

W odpowiedzi na powyższego maila podkreśliliśmy, że uchwalenie przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie miejscowego planu zagospodarowania uchwałą nr XX/204/2020 zostało procedowane z naruszeniem prawa procesowego, co wskazało w swoim orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Ponadto Józef Świderski (ojciec Pana Adama) zaskarżył do SKO w Poznaniu decyzję o umorzeniu przez Burmistrza Murowanej Gośliny postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu także swoim prawomocnym orzeczeniem uchyliło zaskarżoną decyzję o umorzeniu wydania warunków zabudowy w całości, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia do Urzędu Gminy Murowanej Gośliny.

Na replikę ze strony Urzędu Gminy Murowanej Gośliny nie musieliśmy długo czekać.

- Zadane przez Pana pytania świadczą o braku wiedzy merytorycznej, w związku z czym uprzejmie wyjaśniam, że na dzień dzisiejszy w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego pod poz. 2936 z dnia 27 marca 2020 r. opublikowana została uchwała Nr XX/204/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo. Wyżej wymieniona uchwała, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), wraz z dokumentacją prac planistycznych, została przekazana Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski nie stwierdził naruszenia zasad sporządzania planu, ani istotnego naruszenia trybu jego sporządzania, ani też naruszenia właściwości organu w tym zakresie (art. 28 u.p.z.p.) - podkreśliła Milena Zywert-Orczykowska, główny specjalista ds. planowania przestrzennego w urzędzie gminy Murowanej Gośliny i dodała: Ponadto informuję, iż niezgodne z prawem jest wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z obowiązującym planem miejscowym.

W związku z tak wyczerpującą odpowiedzią oraz, co ważniejsze, potwierdzeniem, że Wojewoda Wielkopolski nie stwierdził naruszenia zasad sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przez radę miejską Murowanej Gośliny o dalsze wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. 

SKO utrzymało postanowienia Rady Miasta i Burmistrza w mocy

Po kilku dniach oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź od Huberta Seitza, prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, który potwierdził informacje dotyczące warunków zabudowy chlewni Adama i Józefa  Świderskiego, których udzieliła nam Milena Zywert-Orczykowska, główny specjalista ds. planowania przestrzennego w urzędzie gminy Murowanej Gośliny.

- W dniu 19 lutego 2020 r. SKO wydało dwa postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowień wydanych przez burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zawieszających postępowanie o ustalenie warunków zabudowy na rzec z Adama Świderskiego i Józefa Świderskiego — SKO.GP.4000.1488.19 i SKO.GP.4000.1489.19 dla inwestycji polegających na budowie budynków inwentarskich - odpowiedział nam Hubert Seitz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Wydawało się, więc że Adam i Józef Świderscy nie mają żadnych szans na otrzymaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i tym samym nie będą mogli budować swojej chlewni. Jednak sprawa całkowicie nie została zaprzepaszczona.

Realizacja inwestycji zależy do decyzji WSA

Jak podkreślił w swojej wyczerpującej odpowiedzi Hubert Seitz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu decyzje rady gminy oraz burmistrza Murowanej Gośliny zostały zaskarżone i przekazane do rozpatrzenia Wyższego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 - Pp. Świderscy zastąpieni byli w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika radcę prawnego Marka Szewczyka, którym w imieniu inwestorów wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargi te Kolegium przekazało do WSA w dniu 21 kwietnia 2020 r. za numerem SKO.GP.4000.218.20 i SKO.GP.4000.219.20. Obecnie rozpatrzenie spraw za dowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. - Pełnomocnik nie zauważył, że w istocie bez sensu było wnoszenie skarg do Sądu na rozstrzygnięcie Kolegium bowiem termin zawieszenia postępowania upłynął w dniu 27 marca 2020 r. i od tego dnia organ miałby obowiązek rozpatrzyć wniosek skarżących o ustalenie warunków zabudowy.

A gdy zapytaliśmy Prezesa SKO w Poznaniu dlaczego utrzymał w mocy decyzję o zmianie zagospodarowania przestrzennego miejscowości i umorzenie przez burmistrza Murowanej Gośliny decyzji o wydanie warunków zabudowy to tak tłumaczył decyzję SKO.

- Zawieszenie postępowania jest obligatoryjne ze względu na wywołanie planu zagospodarowania co w niniejszej sprawie stało się w dniu 8 października 2019 r. Rada Miasta podjęła stosowaną uchwałę, jest to zadanie własne Gminy. Uchwałę Miasta bada Wojewoda Wielkopolski w zakresie zgodności z prze pisami prawa materialnego - podkreślił Hubert Seitz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Jak nas poinformował dalej Prezes SKO w Poznaniu, obecnie przed Kolegium zawisła sprawa z odwołania Adama Świderskiego, która nie może zostać w najbliższym okresie załatwiona ze względu na przekazanie całości akt sprawy do WSA w Poznaniu. Po rozpatrzeniu skarg Świderskich przez Sąd zapadnie wyrok, który następnie zostanie przekazany Kolegium wraz z całością akt sprawy.

- Po zwrocie akt sprawy ze WSA w Poznaniu organ odwoławczy przystąpi niezwłocznie do załatwienia sprawy Adama Świderskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego przez organ pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie zapadnie w składzie trzyosobowym po odbyciu posiedzenia niejawnego -podsumował Hubert Seitz, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.