Podstawowym wymogiem pozwalającym na otrzymanie wsparcia jest odpowiednia obsada zwierząt. W myśl przepisów pełną płatność otrzymają stada liczące do 100 DJP. Ponadto na płatności w wysokości 75 proc. stawki bazowej liczyć mogą stada liczące od 100 do 150 DJP. Większe gospodarstwa wykluczone są z płatności. Ponadto wspólne dla wszystkich grup zwierząt wymogi i zasady to:

  • posiadanie odpowiedniej siedziby stada, a w przypadku drobiu – numeru zakładu drobiu, zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym,
  • rolnik zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg ten obowiązuje od 2024 r.),
  • rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).

Płatności przyznawane są w systemie punktowym, co oznacza, że rolnik oprócz warunków podstawowych może wybrać podwyższone standardy dobrostanu, które będzie spełniał (...).