Wiadomość o obowiązku znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia sprowokowała naszych czytelników do stawiania pytań m.in. o praktyczne zastosowanie tych przepisów w przypadku mięsa pozyskiwanego ze zwierząt urodzonych poza granicami Polski, a tuczonymi i ubijanymi na terytorium naszego kraju.

Zgodnie z przepisami pojęcie „kraju pochodzenia” w przypadku mięsa odnosi się do kraju, w którym zwierzę urodziło się, było chowane i zostało poddane ubojowi. Co więc zrobić w przypadku duńskiego warchlaka, który następnie był chowany w Polsce i tu też ubity? Czy w takiej sytuacji konieczne będzie zastosowanie więcej niż jednej flagi? Czy oznaczenia te są tożsame z oznaczeniem „Produkt polski”? Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie poprosiliśmy o wyjaśnienie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

–  W art. 5 ww. rozporządzenia [rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 – przy. red.] wskazano na konieczność prezentacji informacji poprzez zastosowanie wskazania: „Miejsce chowu:…” i „Miejsce uboju:…” określając przy tym szereg kryteriów dla określenia miejsca chowu świń, owiec, kóz i drobiu, przy przyjęciu różnych wariantów tej informacji w przypadku wieprzowiny w zależności od kryterium masy oraz długości etapu chowu zwierzęcia w poszczególnych krajach. Przepisem art. 5 ust. 2 dopuszczono możliwość zastąpienia powyższych wskazań określeniem: „Pochodzenie:….(nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego)” pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym w zadowalający sposób udowodni właściwemu organowi, że mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi w jednym państwie członkowskim – informuje resort. – Powyższe oznacza, że w przypadku mięsa sprzedawanego w opakowaniu, pozyskanego z warchlaka urodzonego w Niemczech, hodowanego w Rumunii i ubitego w Polsce, jego oznakowanie powinno zawierać wskazania: „Miejsce chowu: Rumunia” oraz „Miejsce uboju: Polska” – dodaje.

W przesłanej odpowiedzi podkreślono również, że przeprowadzone na zlecenie Komisji badania, w których przeanalizowano kilka wariantów wskazania kraju lub miejsca pochodzenia w przypadku najbardziej istotnych etapów życia zwierząt, można wywnioskować, że konsumenci wymagają przede wszystkim informacji na temat miejsca, w którym odbywał się chów zwierzęcia, a jednocześnie obowiązkowe informowanie o miejscu urodzenia zwierzęcia wymagałoby opracowania nowych systemów identyfikowalności na poziomie gospodarstw, co łączyłoby się z pewnymi kosztami.

Mając na uwadze preferencje polskich konsumentów do zakupu mięsa bez opakowań tzn. „na wagę” w 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2461) również w zakresie tego asortymentu określono wymagania co do identyfikacji kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia, które dawałyby porównywalną informację jak w przypadku sprzedaży mięsa opakowanego. Zaś rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz.1149) wprowadzono obowiązek uzupełnienia tej informacji o grafikę przedstawiającą flagę kraju pochodzenia.

– W przypadku mięsa sprzedawanego bez opakowania, pozyskanego z warchlaka urodzonego w Niemczech, hodowanego w Rumunii i ubitego w Polsce, jego oznakowanie powinno zawierać wskazania: „Miejsce chowu: Rumunia” oraz „Miejsce uboju: Polska” wraz z prezentacją odpowiednio flag Rumunii i Polski – informuje ministerstwo.

Zaś w przypadku sprzedaży bez opakowania mięsa pozyskanego z tucznika urodzonego poza Polską, hodowanego i ubitego w Polsce flagi Polski powinny towarzyszyć zaprezentowanym na wywieszce wskazaniom: „Miejsce chowu: Polska”, „Miejsce uboju: Polska”.

W związku z tym należy pamiętać, że oznaczenie produktu flagą Polski nie jest tożsame z oznaczeniem grafiką „Produkt polski”, gdyż to pierwsze odnosi się jedynie do etapu produkcji, podczas gdy oznaczenie „Produkt polski” może być zastosowane w odniesieniu do mięsa wieprzowego, jako do produktu nieprzetworzonego, jedynie w przypadku mięsa pozyskanego ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mięso, w oznakowaniu którego użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, jest wyłączone z obowiązku prezentacji kraju lub miejsca pochodzenia oraz flagi państwa pochodzenia.