W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego znajdowały się na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, jednak od kwietnia zaczęły istotnie spadać. We wrześniu średnia cena żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 4,64 zł/kg i była o ponad 21% niższa niż we wrześniu 2019 roku. Jednocześnie średnia cena z września 2020 r. była najniższa dla tego okresu w ciągu ostatnich czterech lat. Kluczowym czynnikiem kształtującym ceny żywca w Polsce był bardzo silny spadek notowań cen ZMP (giełda niemieckich tuczników). Wynikał on z pojawienia się wirusa ASF na terenie Niemiec - największego producenta wieprzowiny w Europie, (przez co na rynku europejskim nastąpiła nadwyżka surowca wieprzowego, powodując presję na jej cenę) oraz pandemii koronawirusa, skutkującej chwilową, zmniejszoną konsumpcją wieprzowiny (m.in. w segmencie HoReCa), przejściowym zamrożeniem gospodarek europejskich oraz problemami w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. We wrześniu średnia cena ZMP była o ponad 30% niższa niż w marcu br. Od 9 tygodni cena żywca notowanego na giełdzie niemieckiej kształtuje się na poziomie 1,27 EUR/kg, co jest historycznym minimum utrzymującym się przez dłuższy czas czasu.

Polski eksport mięsa wieprzowego w okresie I-VIII 2020 roku zanotował w stosunku do poprzedniego roku spadek na poziomie ok. 22% - z 313 do 245 tys. ton. Największe spadki zaobserwowano u takich odbiorców jak: USA -60%, Niemcy -35% czy Włochy -44%. Były one konsekwencją pojawienia się ASF w Polsce zachodniej, przez co część polskich zakładów straciła wiele swoich uprawnień eksportowych. Ponadto sytuację rynkową komplikowało rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie Zachodniej i związane z tym problemy tamtejszych gospodarek. Import spadł o ok. 5% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

W raportowanym okresie, naznaczonym spadkami cen na giełdzie ZMP, Grupa Gobarto wypracowała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r o 16,7%). Przychody z eksportu osiągnęły wartość zbliżoną do zeszłorocznej: 197,84 mln zł, co dało 12,20 proc. udziału w przychodach ogółem. Chwilowe zamknięcie rynku HoReCa oraz późniejsze ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie (r/r o 12,55%) do 62,88 mln zł. Grupa wypracowała również 22,72 mln zł zysku EBITDA, przy 3,97 mln zł zysku netto oraz stracie na sprzedaży w kwocie 3,35 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,82% i wyniosły 1,44 mld zł. Zysk segmentu osiągnął wartość 18,39 mln zł, natomiast EBITDA 34,07 mln zł. Istotny wzrost przychodów osiągnięto również w segmencie Trzoda chlewna – r/r o 139,11% do wartości 339,32 mln zł, co było efektem rozwoju działalności w sektorze zwierzęcym – m.in. realizacji kolejnych etapów programu Gobarto 500 oraz akwizycji w segmencie fermowym. Funkcjonowanie w tym obszarze komplikowały niskie ceny żywca wieprzowego w Polsce, wpływając negatywnie na zysk operacyjny (-24,85 mln zł) oraz zysk EBITDA segmentu (-17,12 mln zł).

- W trzecim kwartale tego roku ponieśliśmy istotne straty w segmencie trzoda chlewna, które były spowodowane rekordowo niskimi cenami żywca wieprzowego. Istnieje ryzyko, że niski poziom cen żywca utrzyma się przez dłuższy czas, co może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy w segmencie fermowym w kolejnych kwartałach. Ponadto możliwy lockdown i związane z nim kolejne obostrzenia mogą wpłynąć na naszą sprzedaż do segmentu HoReCa. Co jednak istotne, mimo trwającej pandemii koronawirusa, łańcuch dostaw w Grupie odbywa się bez zakłóceń, a Grupa realizuje rozpoczęte inwestycje - wyjaśnia Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Kolejne ogniska ASF ograniczają eksport

Działalność całej Grupy mocno ogranicza utrzymujący się od 2014 roku afrykański pomór świń. Pojawiające się we wschodniej Polsce kolejne ogniska ASF praktycznie zahamowały eksport polskiej wieprzowiny poza Unię Europejską, w tym w szczególności do Chin. W drugiej połowie 2019 roku ogniska choroby zostały potwierdzone również w zachodniej części Polski, w tym w Wielkopolsce. Taki stan rzeczy ma istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk.