Dyrektywa Rady Europy nr 2008/120/EC, po trwającym już 12 lat okresie   przejściowym,   będzie  obowiązywała  we wszystkich krajach członkowskich od przyszłego roku.  Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2013  r. lochy prośne w okresie od 4. tygodnia po pokryciu do 1. tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać w grupach. Wymóg ten dotyczy gospodarstw  utrzymujących  10 lub więcej loszek lub loch.

Przepis będzie obowiązywać we wszystkich 27  krajach członkowskich, chociaż stan dostosowania krajów do tego wymogu jest bardzo zróżnicowany.

Według oficjalnych danych zebranych przez DG AGRI (Dyrekcja Generalna KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich),  do wymogów dyrektywy w pełni dostosuje się 12 krajów członkowskich,  7 krajów osiągnie 90 proc.  poziom dostosowania,  5 krajów dostosuje się w 70-89 proc., natomiast  3 kraje nie są w stanie określić swojego stopnia dostosowania do wymogów dyrektywy na dzień pierwszego stycznia 2013 r., szacując jego poziom  na około 28 – 60 proc. Na terenie całej Unii najwięcej problemów ze spełnieniem wymogu prawidłowego utrzymywania loch prośnych mają gospodarstwa liczące od 10 do 99 loch.

Ile zwierząt w grupie?

Dyrektywa nie precyzuje jasno  ile zwierząt powinno być w grupie loch lub loszek. Według zaleceń opracowanych przez francuską organizację pozarządową PMAF (Ochrona Zwierząt Gospodarskich) optymalna wielkość grupy to 6-8 sztuk w małych gospodarstwach lub 15-30 sztuk w większych gospodarstwach. PMAF uważa, że grupa licząca od  100 do 200 zwierząt jest zbyt duża, aby zwierzęta czuły się w niej komfortowo, z kolei  2-3 zwierzęta tworzą  zbyt małą grupę.

Co nowego jeszcze?

Zapisy dyrektywy 2008/120/EC dotyczą nie tylko utrzymania loszek i loch w grupach. W artykule 3. tej dyrektywy umieszczono również wymogi dotyczące:

• minimalnych wymiarów kojca dla grupy loszek/loch,
• minimalnych rozmiarów powierzchni podłogi przypadającej na jedną   loszkę/lochę, przebywającą w grupie,
• minimalnej powierzchni litej podłogi na jedną loszkę/lochę przebywającą w   grupie,
• maksymalne szerokości otworów w podłogach szczelinowych,
• minimalne szerokości beleczek w tych podłogach,
• konieczności zapewnienia lochom i loszkom stałego dostępu do materiału,   którym mogą poruszać (np. słoma, siano, drewno, trociny, kompost   grzybniowy, torf itp.).

Jak wygląda sytuacja dostosowania w Polsce?

W ocenie pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii sytuacja w Polsce nie wygląda źle. Jesteśmy w grupie państw, które są dość dobrze przygotowane do nowych wymogów. Według stanu na dzień pierwszego stycznia 2012 r. sytuacja dostosowania gospodarstw trzodowych w Polsce do wymogu grupowego systemu utrzymania loch prośnych, przedstawia się następująco - Tabela1.

Stosunkowo dobre przygotowanie wynika z wdrożenia odpowiednich przepisów we wcześniejszych latach. I tak, w Polsce zakaz utrzymywania loch w kojcach pojedynczych, w okresie od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed wyproszeniem, obowiązywał już od maja 2004 r. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym w tamtym czasie  rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2003r. Nr 167, poz. 1629), w gospodarstwach utrzymujących powyżej 10 loch lub loszek, od 4. tygodnia po pokryciu i na  tydzień przed spodziewanym terminem oproszenia, lochy i loszki utrzymywane były grupowo. Przepis ten dotyczył gospodarstw, które oddano do użytku lub modernizowano po 1.01.2003 r.

Często spotykamy się z opinią, że nasze ustawodawstwo krajowe jest bardziej restrykcyjne niż wymogi wspólnotowe. Czy tak rzeczywiście jest, można stwierdzić porównując  wymogi dyrektywy z zapisami z rozporządzenia, które zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 2. Zawiera porównanie wymogów z dyrektywy 2008/120/EC z rozporządzeniem MRiRW z 15.02.2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 56, poz. 344 z późniejszymi zmianami;  Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz. 1652), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie MRiRW z dnia 3 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Jak przystosować się do nowych przepisów?

Według informacji przekazanych przez pracowników DG AGRI  nie będzie przepisów nakazujących ujawnianie informacji, czy dane prosięta, świnie, mięso lub wyroby mięsne pochodzą z gospodarstw spełniających lub niespełniających zapisy dyrektywy 2008/120/EC.

Wśród krajów deklarujących 100 proc. lub prawie 100 proc. stopień dostosowania do wymogów dyrektywy 2008/120/EC są,  m. in. Wielka Brytania i Dania, które rozpoczęły wdrażanie nowych przepisów już w 1999 r.

Duńczycy deklarują 75 proc. dostosowanie oraz 5 proc. gospodarstw, które zostały skontrolowane pod kątem wdrożenia zapisów dyrektywy. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów dyrektywy od 1 stycznia 2013 r. w Danii będą stosowane kary pieniężne dla gospodarstw, nakładane przez policję.

Wielka Brytania również rozpoczęła wdrażanie nowych przepisów w 1999 r.  a 100 proc. stopień dostosowania uzyskała po 8 latach, czyli w 2007 r. Środkiem przymusu zastosowanym przez NPA (National Pig Association – Krajowe Stowarzyszenie Hodowców Świń) było wstrzymywanie wydawania licencji umożliwiających handel tucznikami w Wielkiej Brytanii, w przypadku niespełnienia wymogu grupowego utrzymania loch prośnych przez rolnika.

Na drugim końcu osi, z 53 proc. dostosowaniem się do wymogów dyrektywy 2008/120/EC znajduje się,  m. in. Hiszpania, która przewiduje, że około 10 proc. producentów świń zrezygnuje z dalszej działalności z powodu niedostosowania do nowych przepisów. Średnie koszty dostosowania w Hiszpanii szacuje się na około 300 euro/lochę.

Z perspektywy rolników wdrożenie przepisów dyrektywy 2008/120/EC we wszystkich 27 krajach członkowskich może skutkować rezygnacją z dalszej działalności nawet 15 proc. producentów trzody chlewnej, co z kolei może grozić utratą samowystarczalności UE w produkcji mięsa wieprzowego, który w chwili obecnej wynosi 110 proc.

Czy możliwe jest odroczenie terminu wdrożenia dyrektywy?

Pomimo wielu protestów oraz wniosków krajów członkowskich o odroczenie terminu obowiązywania zapisów dyrektywy 2008/120/EC, głównie z powodu kosztów związanych z utrzymywaniem loch prośnych w grupach, Komisja nie wyraziła zgody na jakiekolwiek zmiany. Odroczenie terminu obowiązywania zapisów dyrektywy podważyłoby jej wiarygodność jako instytucji dbającej o wdrażanie prawa wspólnotowego. Poza tym,  zgoda na odsunięcie w czasie zakazu stosowania kojców pojedynczych, ze względu na zakłócenie konkurencji, byłaby posunięciem niesprawiedliwym wobec tych producentów, którzy już zdołali zainwestować w kojce grupowe.

Za wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy odpowiedzialne są poszczególne kraje członkowskie. Obowiązek ten zapisany jest w regulacji 882/2004 KE w artykułach 3, 54 i 55. Kraje członkowskie zobowiązane są do kontrolowania i egzekwowania wdrożenia nowych przepisów. Kraje te mogą stosować różne środki nacisku na swoich obywateli w formie kar grzywny, zawieszenia działalności, nakazu redukcji liczby loch poniżej 10 sztuk, czy w ostateczności wyrejestrowania gospodarstwa z ewidencji.

Co, jeśli nie uda się wdrożyć przepisów dyrektywy do końca roku 2012?

W odpowiedzi na to pytanie: Co stanie się z krajami i gospodarstwami rolnymi, które nie zdążą w 100 proc. wdrożyć przepisów dyrektywy do końca roku  2012 ?,  przedstawiciel DG SANCO (Dyrekcja Generalna KE ds. Zdrowia i Konsumentów) powołuje się na artykuł 258 Traktatu UE, który mówi o karach za niewdrożenie nowych przepisów przez kraje członkowskie. Kary zostaną w pierwszej kolejności  nałożone na te kraje członkowskie, które zezwalały swoim obywatelom na budowę lub modernizację chlewni po roku 2003 z naruszeniem przepisów dyrektywy 2008/120/EC. W przypadku niedostosowania do zapisów dyrektywy, kraje członkowskie zapłacą karę w postaci ryczałtu lub karę za każdy dzień utrzymywania się naruszenia przepisów,  zgodnie z artykułem 260 traktatu UE.

Komisja Europejska chce uniknąć lawiny pracy administracyjnej związanej z udzielaniem kar krajom członkowskim i dlatego możliwe są różne rozwiązania, pozwalające na dostosowanie się do wymogów dyrektywy, bez konieczności uruchamiania procedur karnych  po pierwszym stycznia 2013 r.

W ramach II filaru WPR,  dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, jest możliwość uzyskania finansowego wsparcia na dostosowanie gospodarstwa do nowych wymogów dobrostanu,  w oparciu o regulację 1698/2005 w tytule modernizacja gospodarstw rolnych. W ramach tej regulacji możliwe jest skorzystanie z tzw. „grace period”, czyli okresu łaski na dostosowanie się do nowych wymogów, który wynosi 36 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie, czyli w przypadku dyrektywy 2008/120/EC są to  3 lata od  stycznia 2013 r., tj. do 2015 r. Należy zaznaczyć, że w czasie trwania okresu łaski nie można w danym gospodarstwie prowadzić działalności związanej z wdrażanymi przepisami, czyli w tym przypadku nie można prowadzić chowu i hodowli świń, do momentu spełnienia wymogów dyrektywy 2008/120/EC. Wsparcie finansowe w ramach PROW udzielane jest maksymalnie na okres 5 lat w maksymalnej kwocie 10 000 euro rocznie na gospodarstwo. Z możliwości finansowych dostępnych w ramach PROW skorzystają,  m. in. francuscy rolnicy, którzy do dnia 31.01.2012 r. złożyli już 900 wniosków o dofinansowanie wdrażania wymogów dyrektywy 2008/120/EC.

Zmiany w PROW możliwe…

Na spotkaniu podsumowującym status quo w kwestii dostosowania wszystkich krajów członkowskich do wymogów dyrektywy 2008/120/EC, które miało miejsce w Brukseli w dniu 19.03.2012 r., eksperci z różnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej podkreślali wielokrotnie, że programy PROW we wszystkich krajach członkowskich mogą ulegać modyfikacjom, nawet w czasie ich trwania. Dlatego należy mieć nadzieję, że również polscy hodowcy i producenci trzody chlewnej będą mogli uzyskać finansowe wsparcie na dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymogów.

Poniżej w załączniku Tabele 1. i 2.