Inspekcja Weterynaryjna, w trakcie zeszłorocznego zwalczania afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach na terenie Podlasia, zderzyła się z niedoprecyzowaną liczbą świń utrzymywanych w gospodarstwach. Stwierdzano nieprawidłowości w zakresie rejestracji siedzib stad oraz identyfikacji świń w stadach również na etapie przygotowania dokumentacji dla świń poddanych zabiciu w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych wokół ognisk ASF.

Problem ustalenia stanu faktycznego świń w gospodarstwach może po części wynikać z zasad rejestracji tych zwierząt. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie oznakować zwierzę i fakt ten zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada, określając liczbę oznakowanych zwierząt. Oznacza to, że świnie urodzone w danej siedzibie stada powinny zostać jak najszybciej oznakowane numerem tej siedziby stada i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Ostatecznym terminem oznakowania tych zwierząt jest dzień poprzedzający dzień, w którym zwierzęta te mają opuścić siedzibę stada, w której się urodziły. W związku z tym świnie urodzone w danej siedzibie stada, do dnia poprzedzającego dzień, w którym mają opuścić siedzibę stada, mogą w niej pozostać nieoznakowane i nie będzie to stanowić naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W przypadku nowej sytuacji jaką jest zwalczanie wysoce zakaźnej i groźnej choroby istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów i wyjaśnienie co praktycznie oznacza termin „bezzwłocznie". Tak aby Inspekcja Weterynaryjna bazując na danych ARiMR mogła planować i przeprowadzać skutecznie swoje działania w razie zagrożenia szerzeniem się choroby.

Agencja również widzi potrzebę doprecyzowania daty oznakowania oraz zgłoszenia faktu oznakowania świń. W porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii postuluje, aby następowało to najpóźniej po odsadzeniu (4 tyg.).

Warto jednak przypomnieć, że z uwagi na regulację zawartą w Decyzji Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. posiadacze utrzymujący nie więcej niż jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku rejestrowania siedziby stada i dokonywania zgłoszeń.

ARiMR podaje jednocześnie, że wg stanu bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt na dzień 1 marca 2015 r. nieprawidłowości związane z naruszeniem obowiązku zgłaszania dotyczą ok. 27 proc. stad świń. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w 2014 roku ok. 150 tys. postępowań wyjaśniających z posiadaczami zwierząt mających na celu uzyskanie brakujących zgłoszeń. W wyniku podejmowanych działań (m.in. szkolenia, system współzależności) na przestrzeni kilku lat wskaźnik ten uległ istotnej poprawie.